Filologické centrum v Prešove je stredoeurópsky unikát

— Martin Vančo

Prešovská univerzita dokázala vďaka eurofondom vybudovať stredoeurópsky unikát v oblasti výskumu lingvokulturológie, prekladateľstva a tlmočníctva. Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti reaguje na moderné trendy vo filologickom výskume.

Filologické centrum v Prešove je stredoeurópsky unikát

Ilustračná fotografia, zdroj: flickr.com, Jessica Spengler

V posledných rokoch sa filologické výskumy zamerali vo veľkej miere na lingvokulturológiu, v rámci ktorej sa skúma jazyk ako najdôležitejšia zložka etnokultúry.

Potreba novej výskumnej paradigmy vo filológii bola priamo podmienená spoločenskými javmi, predovšetkým výrazným nárastom medzinárodných a medzikultúrnych kontaktov.

Za posledné desaťročie významné miesto zaujímajú aj translatologické disciplíny. Zaoberajú sa analýzou simultánneho a konzekutívneho tlmočenia. Všetky tieto vedecko-výskumné aktivity vyústili do návrhu projektu na zriadenie centra excelentnosti, ktoré by poskytlo zázemie pre takto orientovaný výskum.

Projekt Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti sa na katedrách jazykov Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity realizuje od roku 2008.

Výskum sa tu orientuje na päť priorít: fonetika a fonológia, lingvokulturológia, preklad s tlmočením, jazyk masmédií a detská reč.

„Na odbornej báze sa tu vyrábajú textové a audiovizuálne materiály, najmä o Prešovskom kraji, vo viacjazyčnej verzii, čo napomáha jeho propagácii, rozvoju cestovného ruchu a celkovému rozširovaniu jeho kontaktov so zahraničím. Súčasťou projektu je spolupráca s Prešovským samosprávnym krajom a mestom Prešov,“ uviedla hovorkyňa univerzity Kamila Urmaničová. 

Výstupmi projektu sú sprievodcovské texty vo viacjazyčných mutáciách, odborné opisy vybraných pamiatok (3D skenovanie a komentár v rôznych jazykových verziách), či výroba lingvokulturologických didaktických materiálov.

Výskum detskej reči

Masmediálny výskum je úzko prepojený s lingvokulturologickými a prekladateľskými odbornými postupmi. Vedeckú činnosť tu realizuje aj tím výskumu detskej reči.

„Zvyšuje sa tu úroveň odborného, umeleckého prekladu, konzekutívneho a simultánneho tlmočenia,“ tvrdí Urmaničová.
Centrum excelentnosti disponuje aj masmediálnym laboratóriom. Jeho súčasťou je strižňa a nahrávacie štúdio. Do projektu patrí aj fonologické laboratórium pre výskum zvukovej roviny jazyka.

„Máme techniku, ktorá sa v takej zostave nenachádza nikde inde na Slovensku, ani v strednej Európe,“ vyhlásil rektor univerzity René Matlovič.

Centrum sa materiálne a technicky zabezpečilo prostredníctvom dvoch projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ: Vybudovanie lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra a  Dovybavovanie a rozšírenie lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia