Vyšla prvá učebnica teratológie na Slovensku

— Martin Vančo

Vývin každého organizmu v jeho najrannejších fázach dokáže ovplyvniť široké spektrum nepriaznivých faktorov. Teratológia je náuka o príčinách a mechanizmoch vzniku vrodených vývinových chýb.

Vyšla prvá učebnica teratológie na Slovensku

Ilustračná fotografia, zdroj: flickr.com, Jerry Lai

Žiadni rodičia si neželajú, aby sa im narodilo dieťa s vývinovou chybou. Každý jedinec je počas embryonálneho a fetálneho vývinu najzraniteľnejší na okolité podnety. K poškodeniu embrya či plodu môže dôjsť následkom rôznych faktorov - kvalita životného prostredia, životospráva matky, lieky, návykové látky, alkohol, ale aj dlhodobá psychická záťaž.

Dobrou ilustráciou veľkého vplyvu životného prostredia na vývin plodu je výskum popredného českého teratológa docenta Miroslava Peterku. Ten zistil, že v novembri 1986 sa po prvý a posledný krát narodilo v Česku viac dievčat ako chlapcov. Príčiny vidí v účinkoch radiácie, keďže v apríli 1986 došlo k výbuchu Černobyľskej jadrovej elektrárne. Mozgy mužských plodov sú v prvých fázach vývoja citlivejšie na radiáciu.

Aj ďalšie faktory sa môžu dotknúť vývinu organizmu a negatívne ho ovplyvniť. Výsledkom je poškodenie, ktoré sa prejavuje v podobe rôznych vrodených vývinových chýb, ako sú malformácie, anomálie a funkčné poruchy, vysvetľuje doktor Michal Dubovický zo Slovenskej akadémie vied.

Vtedy sa narodia jedinci s poškodeným zdravím, alebo zníženou životaschopnosťou. Pre rodinu to znamená osobnú tragédiu, zásah do rodinného života, ale aj pre spoločnosť to predstavuje závažný zdravotnícky a socioekonomický problém. Ochrana matky, plodu a novorodenca sa preto stáva významnou súčasťou biomedicínskeho výskumu.

Mnohé vývinové chyby sa ani nemusia prejaviť hneď, alebo krátko po narodení jedinca, ale až v neskoršom období, v detstve, dospievaní, dospelosti, alebo až v období starnutia, ako tzv. funkčné poruchy alebo poruchy správania.

Kniha, ktorá chýbala

Nedávno bola uvedená monografia Teratológia: Princípy a hodnotenie abnormálneho vývinu, ktorej autormi sú vedeckí pracovníci Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV - docent  Eduard Ujházy, doktor Michal Dubovický a doktor Mojmír Mach. Ide o ojedinelé dielo v slovenskej odbornej literatúre, keďže je to vlastne prvá učebnica teratológie na Slovensku.

Kniha poskytuje ucelené informácie o nebezpečenstve ovplyvnenia vývinu jedinca pred a krátko po narodení. Vznikla na základe 20 ročnej pedagogickej činnosti docenta Eduarda Ujházyho. Zvyšní dvaja autori boli pôvodne jeho študentmi.

Odborníci sa zhodujú, že takáto kniha na Slovensku už dlhú dobu chýbala. Mala by pomôcť študentom prírodovedeckých, lekárskych a farmaceutických fakúlt, ako aj doplniť a rozšíriť poznatky všetkých záujemcov o biomedicínske vedy.

„Kniha prináša nielen klasické poznatky o príčinách a mechanizmoch vzniku vrodených vývinových chýb, ale aj najnovšie trendy, akými sú napríklad funkčná a neurobehaviorálna teratalógia. Významnú časť knihy predstavuje popis základných metodických prístupov v experimentálnej teratológii spolu s alternatívnymi metódami hodnotenia embryotoxicity a teratogenity,“ tvrdí spoluautor Dubovický.

Monografia by tiež mala dopomôcť k rozvoju a kultivácii slovenskej odbornej literatúry.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia