V Žiline rastie nová infraštruktúra pre výskum dopravy

— Martin Vančo

Na Žilinskej univerzite odštartovala v júni výstavba nového Univerzitného parku ŽU a Výskumného centra ŽU. Dohromady vznikne 32 špecializovaných laboratórií, ktoré svoj výskum zamerajú na oblasti, ako sú inteligentné dopravné systémy alebo hodnotenie stavu dopravnej infraštruktúry.

V Žiline rastie nová infraštruktúra pre výskum dopravy

Slávnostné zahájenie výstavby centra, zdroj: MŠVVaŠ SR

Oba projekty sú financované z eurofondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Na výstavbu Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity pôjde celkovo 41,1 mil. eur.

V budove vedeckého parku bude vybudovaných 15 špičkových laboratórií, ktoré sa výskumne zamerajú na štyri tematické oblasti. Prvou sú inteligentné dopravné systémy, ktoré zmierňujú alebo úplne potláčajú negatívne pôsobenia ľudského faktora v doprave.

Ďalšie výskumné tímy sa sústredia na výskum v oblasti prototypovania inteligentných výrobných systémov a reverzného inžinierstva, výskum a vývoj inteligentných riešení pre pokrokové výrobné systémy, výskum v oblasti nových výrobných technológií a nových konceptov montáže a výskum v oblasti modelovania a simulácie inteligentných výrobných systémov s aplikáciou riešení v priemysle.

Treťou výskumnou oblasťou je vývoj nových materiálov a technológií. Ide o vývoj systémových aplikácií na báze optických vlákien a fotonických prvkov, výskum metód a aplikácií v biomedicínskom inžinierstve a výskum nekonvenčných pohonov a ich komponentov.

Poslednou oblasťou výskumu v Univerzitnom parku bude aplikovaný výskum v oblasti informačných a komunikačných technológií - najmä výskum senzorových sietí a spracovania neurčitej informácie, spracovania audiovizuálnej informácie a výskum v oblasti znalostných technológií a podpory rozhodovania.

„Vytvorenie modernej infraštruktúry pre podporu aplikovaného výskumu v oblasti inteligentných systémov v doprave a výrobe, progresívnych materiálov a informačných a komunikačných technológií je zásadným posunom v oblasti výskumu na Žilinskej univerzite. Cieľom je podpora vlastných a získanie nových špičkových výskumníkov pre zvýšenie konkurencieschopnosti univerzity v rámci medzinárodného výskumného priestoru, “ uviedol docent Michal Zábovský, riaditeľ nového Univerzitného vedeckého parku.

Univerzitný vedecký park vytvorí 120-160 pracovných miest, vrátane pozícií externých pracovníkov, doktorandov, postdoktorandov, ako aj špičkových výskumníkov zo zahraničia.

Výskumné centrum

Celkové náklady na realizáciu projektu Výskumné centrum Žilinskej univerzity predstavujú takmer 25,8 mil. eur.

V budove bude vytvorených 17 špecializovaných laboratórií, ktoré budú zamerané na tri oblasti - hodnotenie stavu dopravnej infraštruktúry, hodnotenie vlastností progresívnych materiálov pre dopravné prostriedky a  cestu či riadenie inteligentných budov.

V súčasnosti sa vozovka opravuje jednotným spôsobom výberu poslednej vrstvy asfaltu a nahradením novej. Po zime, prípadne po relatívnom krátkom čase, je stav vozovky rovnaký ako pred opravou. Dôvodom je neodstránenie skutočnej príčiny poškodenia.

Cieľom Výskumného centra bude pomocou najmodernejších diagnostických prístrojov presne odmerať a zistiť aktuálny stav komunikácie a navrhnúť individuálny postup opravy vozovky odstránením skutočnej príčiny.

V prípade výskumu inteligentných budov sa centrum zameria najmä na ich energetickú náročnosť. Zároveň tu bude prebiehať vývoj nových inteligentných materiálov a technológií. Výsledkom bude presné určenie najefektívnejšieho spôsobu výstavby budov a výberu technológií, ktoré budú predstavovať úsporu prevádzkových nákladov a vstupnej investície.

„Okrem laboratórií budú v budove Výskumného centra Žilinskej univerzity aj priestory Regionálneho centra pre prenos poznatkov do praxe a Inkubátora, ktorých úlohou je vytvoriť úzke prepojenie s priemyslom a poskytnúť zázemie pre začínajúcich podnikateľov na realizáciu ich inovatívnych nápadov,“ povedal docent Branislav Hadzima, riaditeľ Výskumného centra.

Realizátormi oboch projektov sú Žilinská univerzita v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným. Výstavba oboch špecializovaných pracovísk je naplánovaná do konca júna 2015. Zaujímavosťou je, že budovy obidvoch pracovísk budú plne integrované do existujúceho univerzitného kempusu.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia