Podmienky na vedu sa vďaka eurofondom menia

Na Slovensku sa zásluhou eurofondov roztrhlo vrece s novou vedeckou infraštruktúrou. Ešte väčšie projekty sa očakávajú v najbližších rokoch.

Podmienky na vedu sa vďaka eurofondom menia

Ilustračná fotografia, zdroj: wikimedia.com, David Sedlecký

Často sú u nás počuť sťažnosti vedcov na nedostatok financií vo vede, či zastaranú vedeckú infraštruktúru. Ak sa pozrieme na štatistiky, alebo na podmienky, v ktorých sa výskum uskutočňuje, zistíme, že na tejto kritike je veľa pravdy. Slovensko patrí vo finančnej podpore výskumu a v podmienkach pre vedcov, k najhorším.

Marazmus aspoň trochu zmierňujú štrukturálne fondy EÚ. V rokoch 2007 až 2013 má Slovensko v rámci operačného programu Výskum a vývoj k dispozícii 1,2 mld. EUR. Prostriedky sa prerozdeľujú súťažným spôsobom prostredníctvom výziev.

V porovnaní so štátnymi grantovými agentúrami VEGA, KEGA, či APVV je to enormná suma. O to viac by mrzelo, pokiaľ by sa nám ju nepodarilo celú v aktuálnom programovom období vyčerpať.

Prostriedky z eurofondov sú z väčšej časti určené na budovanie novej infraštruktúry - vedeckých parkov, výskumných centier, kompetenčných centier, alebo centier excelentnosti, taktiež na modernizáciu existujúcej infraštruktúry, ale aj počiatočného výskumu, ktorý by mal pokračovať aj po skončení projektov.

Nová vedecká infraštruktúra sa vo väčšej, či menšej miere usiluje o koncentráciu vedeckých ľudských zdrojov, ale vytvára väčšinou predpoklady aj pre širšiu spoluprácu so súkromným sektorom a transfer poznatkov do praxe.

Pozreli sme sa na niektoré z desiatok projektov, ktoré sa realizujú predovšetkým v priestore vysokých škôl.

Zatraktívniť poľnohospodársky výskum

Len pred pár dňami bola Slovenskej poľnohospodárskej univerzite schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“.

Centrum bude celkovo stáť viac ako 23 mil. eur a dokončené má byť v júni 2015. Pracovisko sa zameria na podporu aplikovaného výskumu v oblasti agrobiológie, biotechnológie, technológií v poľnohospodárstve, ako aj potravinárstve a bioenergetike.

Autori projektu majú smelé plány. Chcú koncentrovať poznatky z týchto vedeckých oblastí, spolupracovať so súkromným sektorom a prenášať technológie do praxe, ale taktiež zvýšiť celkovú atraktivitu poľnohospodárskeho výskumu na Slovensku, píšu v projektových zámeroch.

Alternatívne zdroje energie

Technická univerzita v Košiciach realizuje taktiež hneď niekoľko projektov. Koncom roka má skončiť jeden z nich za viac ako 5 mil. eur. Ide o pracovisko s komplikovaným názvom „Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií“, alebo skrátene VUKONZE.

Centrum VUKONZE sa zacieli na výskum v takých oblastiach, ako je vyvíjanie technológií pre zvyšovanie účinnosti energetického využitia biomasy, ďalej technológií pre efektívnejšie využívania vodíka ako paliva, či vývoj technológií a materiálov pre potreby solárnej alebo geotermálnej energie.

Na Prešovskej univerzite vzniká Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrneho výskumu za približne 4 mil. eur. Centrum ako také funguje od roku 2010, ale aktivity celého projektu sa končia až koncom tohto leta. Stále sa napríklad pracuje na vybudovaní informačno-komunikačnej infraštruktúry.

Centrum excelentnosti sa venuje dejinám cirkvi a náboženstiev, dejinným migračným procesom, ale bude taktiež disponovať oddelením dokumentácie a ochrany kultúrneho dedičstva Slovenska.
Biomedicínske technológie, onkologické ochorenia

Modernizácia infraštruktúry, vytvorenie biobanky pacientov pre aplikáciu biomateriálov, či klinické aplikácie biomateriálov pomocou bioinžinierskych postupov - toto sú naplánované aktivity nového Centra excelentnosti biomedicínskych technológií Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v hodnote 3 a pol mil. eur.

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského zase buduje za viac ako 6 mil. eur nové Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v

oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení.
Projekt, ktorý je naplánovaný do konca roku 2014, zahŕňa viacero zaujímavých aktivít. Jednou z nich je vývin nového plne automatizovaného zariadenia, ktorý pomocou softvéru „napolohuje“ pri ožarovaní onokolického pacienta a usmerní tok protónových lúčov žiariča tak, aby sa zvýšila efektivita terapeutického účinku.

Spolupráca

Na podobných projektoch spravidla spolupracuje viacero výskumných inštitúcií. Podobne je to aj v prípade Kompetenčného centra inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb v hodnote asi 7 a pol mil. eur. Na projekte spolupracuje Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského, Slovenská akadémia vied a ďalších šesť partnerov zo súkromného sektora.

S blížiacim sa koncom programového obdobia sa bude zvyšovať aj intenzita čerpania eurofondov. V najbližších týždňoch sa očakáva predstavenie nových a podstatne väčších a drahších projektov - univerzitných parkov.

Napríklad Slovenska technická univerzita postaví v najbližších rokoch hneď dva takého parky, z ktorých každý bude stáť približne 40 mil. eur. Podobné projekty majú pripravené aj ďalšie univerzity. Vedecké parky a centrá by mali byť vybudované najneskôr do roku 2015, kedy musia byť pridelené alokácie kompletne vyčerpané, inak prepadnú.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia