Peter Žeňuch
Veda a výskum

Peter Žeňuch

doc., PhDr., DrSc.

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slovenská akadémia vied

slavista, filozof

Štúdium: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 1995 

Pracoviská a významné funkcie: Slavistický kabinet SAV, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV (od 2006 riaditeľ) 

Najdôležitejšie výsledky: Jazykový, kultúrny a historický vývin a uplatňovanie sa cirkevnej slovančiny a byzantsko-slovanskej tradície, kultúry a obradu na Slovensku a v karpatskom priestore; Výskum cyrilských pamiatok a jazykový a historicko-religiózny výskum vzťahov medzi slovanským Východom a Západom (Slavia Latina a Slavia Byzan- tina); Výskum slovensko-ukrajinských a slovensko-rusínskych kultúrno-historických a jazykových kontaktov. 

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: 150/4/270; Najvýznamnejšie publikácie: Žeňuch, P.: Medzi Východom a Západom. Byzant- sko-slovanská tradícia, kultúra a jazyk na východnom Slovensku. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV (2002), 288 s.; Žeňuch, P.: Kyrillische paraliturgische Lieder. Edition des handschriftlichen Liedguts im ehemaligen Bistum von Mukačevo im 18. und 19. Jahrhundert. Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe B. Editionen. Band 23. Zugleich: Monumenta by- zantino-slavica et latina Slovaciae. Vol. II. Köln - Weimar - Wien: Böhlau Verlag (2006), 982 s. 

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 2 

Medzinárodné projekty: 2/2 

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Medzinárodný komitét slavistov (člen prezídia), Slovenský komitét slavistov (predseda), Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie e. V., Kultúrno-vedecká spoločnosť Gli amici del PIO 

Významné ocenenia: Čestné uznanie v rámci udeľovania ocenení Vedec roka SR 2006, Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka, Cena Predsedníctva SAV v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia