Danica Jakubíková-Studenovská
Veda a výskum

Danica Jakubíková-Studenovská

Prof., RNDr., CSc.

Ústav matematických vied PvF UPJŠ

matematička

Štúdium a kvalifikačný rast:
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice, odbor Matematika - inaugurácia (2007)
Matematicko-fyzikálna fakulta, Karlova univerzita, Praha, vedný odbor Matematika, smer Algebra a teória čísel - habilitácia (1992)
Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, odbor Algebra a teória čísel - vedecká hodnosť CSc. (1980)
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava - akademický titul RNDr. (1978)
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice, odbor Matematika (1972-1977)

Profesijné pôsobenie po ukončení štúdií:
Univerzita P. J. Šafárika, Prírodovedecká fakulta (od r. 1978)
Matematický ústav SAV - študijný pobyt (1977-1978)

Počet publikácií a citácií k januáru 2014:
celkový počet publikácií: 65; z toho počet vedeckých prác: 63;
počet citácií: 147

Najvýznamnejšie publikácie do r. 2013:
I. monografie:
D. Jakubíková-Studenovská, J. Pócs, Monounary Algebras, Košice, Univerzita P. J. Šafárika, 2009, 304 s., ISBN 9788070977637;
III. vysokoškolské učebnice:
Danica Jakubíková-Studenovská, Tomáš Madaras: Matematika pre nematematické odbory : vysokoškolské učebnice. – Košice, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2006. - 112 s., ISBN 8070976578;
III. najvýznamnejšie vedecké práce:
D. Jakubíková, Systems of unary algebras with common endomorphisms I, II, Czechoslovak Math. J. 29 (104) (1979), 406-420; Czechoslovak Math. J. 29 (104) (1979), 421-429;
D. Jakubíková-Studenovská, On congruence relations of monounary algebras I, II, Czechoslovak Math. J. 32 (107) (1982), 437-459; Czechoslovak Math. J. 33 (108) (1983), 448-466;
D. Jakubíková-Studenovská, Convex subsets of partial monounary algebras, Czechoslovak Math. Journal 38 (113) (1988), 655-672;
D. Jakubíková-Studenovská, Retract irreducibility of connected monounary algebras I,II Czechoslovak Math. J. 46 (121) (1996), 291-308 Czechoslovak Math. J. 47 (122) (1997), 113-126;
D. Jakubíková-Studenovská, Unoriented graphs of monounary algebras, Discrete Math. 222 (2000), no. 1-3, 167-179;
J. Herchl, D. Jakubíková-Studenovská, Globals of unary algebras, Soft Computing 11 (2007), 1107-1112;
D. Jakubíková--Studenovská, J. Pócs, Formations of finite monounary algebras, Algebra Universalis 68 (2012) 249-255;
D. Jakubíková–Studenovská, R. Pöschel, S. Radeleczki, Irreducible quasiorders of monounary algebras , J. Aust. Math. Soc. 93 (2012), 259–276;

Získané významné ocenenia:
Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za r. 2009 v kategórii prírodné a technické vedy za dielo Monounary algebras (spoluautor RNDr. J. Pócs, PhD.) (2010)
Cena rektora za najlepšiu prácu mladých vedeckých pracovníkov UPJŠ (1988)
1.miesto v Súťaži mladých matematikov, JSMF (1983)

Profesijné zameranie:
Vedecká práca profesorky Danice Jakubíkovej-Studenovskej sa začala už počas jej vysokoškolského štúdia. Podnecovali ju k tomu aj jej rodičia (matka, doc. RNDr.Mária Jakubíková, CSc., a otec, prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc.), ktorí pracovali na Vysokej škole technickej v Košiciach a vedecky sa zaoberali matematikou. Výsledky vypracované v rámci ŠVOČ sa objavili v jej prvých publikáciách.
Základným zameraním prof. Jakubíkovej-Studenovskej je univerzálna algebra, špeciálne, unárne a monounárne algebry. Jedna skupina jej prác je orientovaná na vnútornú štruktúru monounárnych algebier, zaoberala sa napríklad endomorfizmami a kongruenciami. Skúmala tiež konvexné podmnožiny, intervaly, orientované podmnožiny a ich systémy. Iná skupina je pohľadom „zvonka“, čo znamená všímať si vzťahy medzi algebrami, štruktúry priradené k algebrám, zatrieďovanie monounárnych algebier do istých tried. Celkovo zo šiestich skončených, jej najlepším doktorandom bol RNDr. J.Pócs, PhD. Téma Retrakty sa ukázala ako veľmi sľubná. Bolo napr. dokázané, že zväz retraktov monounárnej algebry je vždy úplný, ale nemusí byť algebraický, a boli popísané podmienky, kedy tento zväz je algebraický.
V r. 2006 pani profesorka s dr. Pócsom publikovali monografiu s názvom Monounárne algebry, kde jedna kapitola je venovaná problematike retraktov. Monografia dostala Prémiu Literárneho fondu; v zdôvodnení sa písalo, že v knihe sú „majstrovsky predstavené významné výsledky autorov z celého sveta, ako aj ich vlastné dôležité výsledky“. V súčasnosti prof. Jakubíková-Studenovská v spolupráci s matematikmi z Maďarska a Nemecka intenzívne pracuje v problematike kváziusporiadaní unárnych algebier. Na konferenciách býva pani profesorka predstavovaná ako svetová kráľovná v oblasti monounárnych algebier.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia