Ekonomická univerzita v Bratislave
Sektor vysokých škôl

Ekonomická univerzita v Bratislave

Začiatok vzniku školy sa datuje od októbra 1940.

Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje v súčasnosti najväčšiu univerzitu v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch.


Jej štruktúru tvoria Národohospodárska fakulta, Obchodná fakulta, Fakulta hospodárskej informatiky, Fakulta podnikového manažmentu, Fakulta medzinárodných vzťahov, Fakulta aplikovaných jazykov a Podnikovohospodárska fakulta v KE.


Vedeckí pracovníci univerzity sa každoročne podieľajú na riešení projektov mnohých domácich a zahraničných grantových schém. Z domácich grantových schém sa zameriavajú najmä na projekty VEGA, KEGA a APVV, ale i ďalšie. Medzi najvýznamnejšie medzinárodné projekty riešené vedeckými pracovníkmi jednotlivých fakúlt EU v Bratislave v poslednom období možno zaradiť napr. nasledovné projekty: Regionálne smerovanie k znalostnej ekonomike: dynamický model (EURODITE), Teritoriálny rozmer inovácií a znalostnej ekonomiky (ESPON KIT), Veda a technologický výskum v ekonomike založenej na znalostiach (STRIKE) či Kam smeruje Európa (QuoVadisEuropa?).

Medzi významné aktivity v oblasti výskumu patrí tiež zriadenie Centra excelentnosti v septembri 2010 v rámci projektu „Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí".


Výskum sa zameriava hlavne na témy ako znalostná ekonomika, inovácie, zdroje ekonomického rastu a konkurencieschopnosti, globalizácia, finančné trhy a medzinárodný obchod, zamestnanosť a nepružnosti trhu práce, systémy sociálneho zabezpečenia, ekonómia riadenia a regulácia finančných trhov, alebo manažment firmy v podmienkach globalizácie.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia