Katedra logopédie PF UK
Ústav psychologických a logopedických štúdií PF UK Sektor vysokých škôl

Katedra logopédie PF UK

Výskum katedry sa zameriava na: analýzu spontánnej reči afatikov, špecifiká konverzácie pri terapii afázie, neurolingvistický výskum reči u slovensky hovoriacich pacientov, prevenciu porúch hlasu, logopedickú intervenciu pri velofaryngálnej dysfunkcii, longitudinálne sledovanie vývinu gest, mapovanie fonologických procesov u slovensky hovoriacich detí, mapovanie vývinových neplynulostí u slovensky hovoriacich detí, vzťah vývinových porúch hovorenej a písanej reči, raný vývin reči u detí s rázštepom pery a podnebia.

Katedra aktuálne rieši projekty ako Kognitívno-komunikačné deficity u paicentov s miernou kognitívnou poruchou a demenciou či Porozumenie čítaného textu - rozvíjanie pomocou inovatívnej metodiky - jej tvorba a overovanie randomizovanou kontrolovanou štúdiou.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia