Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Sektor vysokých škôl

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je monofakultnou univerzitou.

V súčasnosti vychováva bakalárov v študijných programoch kynológ, bezpečnosť krmív a potravín, náuka o živočíchoch a vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii veterinárneho lekára v študijných programoch, všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín, a magistrov v študijných programoch farmácia a trh a kvalita potravín. V rámci operačného programu Výskum a vývoj, prioritnej osi dva Podpora výskumu a vývoja, opatrenia 2.1, ktorého cieľom je zvyšovať kvalitu výskumných pracovísk a podporiť excelentný výskum s dôrazom na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, vzniklo na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy – INFEKTZOON.

Štruktúru univerzity tvoria Katedra anatómie, histológie a fyziológie, Katedra biológie a genetiky, Katedra chémie, biochémie a biofyziky, Katedra epizootológie a parazitológie, Katedra farmaceutickej technológie, Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie, Katedra farmakognózie a botaniky, Katedra farmakológie a toxikológie, Katedra hygieny a technológie potravín, Katedra mikrobiológie a imunológie, Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie, Katedra všeobecne vzdelávacích predmetov, Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat, Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky. Univerzita vydáva časopisy a noviny Folia Veterinaria, Slovenský veterinársky časopis, Spravodajca UVLF v Košiciach, Ardo.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia