Katedra krízového manažmentu FŠI UNIZA
Fakulta bezpečnostného inžinierstva ZU Sektor vysokých škôl

Katedra krízového manažmentu FŠI UNIZA

História katedry sa datuje od roku 1965.

Organizačnú štruktúru katedry tvoria Oddelenie ekonomických a humanitných odborov a Oddelenie krízového manažmentu.

Vedecko-výskumná práca katedry sa orientuje na: sociálno-ekonomické a etické otázky bezpečnosti, komplexné posudzovanie rizík v spoločenskom, technickom a technologickom aj prírodnom prostredí, vytváranie nových metód a postupov analýzy rizík, ich optimalizácia pre jednotlivé oblasti ľudskej činnosti, riešenie teoretických základov manažmentu, rozpracovanie terminológie a podiel na legislatívnych procesoch, zdokonaľovanie informačných systémov na úseku krízového riadenia, optimalizácia štruktúry, pôsobnosti a úloh bezpečnostného systému štátu a jeho prvkov, návrhy zmien pôsobnosti a úloh orgánov krízového riadenia na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy, stanovenie pôsobnosti a úloh miestnej a regionálnej samosprávy na úseku krízového riadenia, riešenie mimoriadnych udalostí a krízových situácii v prírodnom, hospodárskom a spoločenskom prostredí, elimináciu podnikateľských rizík v poľnohospodárskych subjektoch v súvislosti so zavedením eura, riešenie ekonomických dôsledkov katastrof a návrh optimalizačných opatrení.

Súčasťou výskumu je aj riešenie projektových úloh ako Krízové scenáre socio-ekonomických dopadov hospodárskej krízy v regióne Žilinského samosprávneho kraja, Komplexné modelovanie rizík ohrozujúcich bezpečnosť miest, Analýza a klasifikácia spoločenských rizík a metódy ich skúmania či Sociálne aspekty infraštruktúry mestskej hromadnej dopravy.

Katedra vydáva časopis Krízový manažment.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia