Soňa Pašteková
Veda a výskum

Soňa Pašteková

doc., PhDr., CSc.

Ústav svetovej literatúry SAV
Slovenská akadémia vied

literárna teoretička a historička

Štúdium: Filozofická fakulta UK Bratislava (1979-1984) 

 

Pracoviská a významné funkcie: Ústav svetovej literatúry SAV v Bratislave (samostatný vedecký pracovník, roku 2006 dočasne poverená ve­dením ústavu), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (docentka v odbore ruský jazyk a literatúra, ruský jazyk v odbornej komunikácii a kultúra, 2005-2010) 

 

Najdôleži­tejšie výsledky: vedecké monografie: Bunin. Andrejev. Jesenin. Štúdie z ruskej moderny a avantgardy (1997); Moderné inšpirácie ruskej literatúry. Kultúrno-historické, poetologicko-interpretačné a recepčné súvislosti ruskej literatúry začiatku 20. storočia (2006); Proces, kánon, recepcia.Historiografické, translatologické a interpretačné aspekty skúmania ruskej literatúry (2013, v tlači). Kolektívne monografie (spoluautorka): Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1836-1996 (1998); Z dejín európskych literatúr 20. storočia (2002); Krátky slovník ruských spisovateľov. 100 hesiel z ruskej literatúry 11. - 20. storo­čia (2003); Slovník ruskej literatúry 11. - 20. storočia (2007); (spoluautorka a editorka publikácií): Európske literárne avantgardy 20. storočia (2005); Kontinuita a diskontinuita vývinového procesu poézie, prózy a drámy. Premeny estetického kánonu. Koncepcie literár­nych dejín. (2007); spoluautorka slovníkových hesiel Encyclopaedia Beliana 

 

Vedecký časopis Ústavu svetovej literatúry SAV World Literature Studies (členka redakčnej rady). 

 

Významné ocenenia: Prémia Literárneho fondu (členka kolektívu), Cena Literárneho fondu (členka kolektívu), Cena Jednoty tlmočníkov a prekladate­ľov Praha (členka kolektívu), Heslo PAŠTEKOVÁ, Soňa In: Slovník slovenskej filologickej rusistiky (1945-2005). 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia