Zuzana Profantová
Veda a výskum

Zuzana Profantová

Mgr., CSc.

Ústav etnológie SAV
Slovenská akadémia vied

etnologička

Štúdium: Filozofická fakulta UK Bratislava, 1976

Pracoviská a významné funkcie: Katedra et-nografie a folkloristiky FiF UK v Bratislave, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií UCM v Trnave (1996 - 2007), Ústav etnológie SAV (od 1977)

Najdôležitejšie výsledky: Po roku 1989 riešiteľka 14 domácich vedeckých projektov; Vedúca 6 domácich projektov; Pedagogická činnosť 1996 - 2007 (14 diplomantov); Zorganizovanie početných domácich a 6 medzinárodných konferencií; Členstvo v domácich a medzinárodných edičných radách časopisov (3).

Časopisecké štúdie, monografie, ohlasy: 107/8 (3 spoluautorka)/editorka a spoluautorka 8 zborníkov/100; Najvýznamnejšie publikácie: Profantová, Z.: Little Fish are Sweet. Selected Writings on Proverbs. Ústav etnológie SAV, Bratislava (1997), 109 s.; Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. Editor Zuzana Profantová, Veda Publishing House of the Slovak Academy of Sciences. Bratislava (2006), 466 pp.; Profantová Z. a kol.: Hodnota zmeny - zmena hodnoty. Demarkačný rok 1989. Bratislava: Ústav etnológie SAV, Národopisná spoločnosť pri SAV (2009)

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 1

Medzinárodné projekty: 3/1

Členstvo vo vedeckých organi-záciách: Medzinárodná komisia pre výskum slovanského folklóru (viceprezidentka), IOHA, ISFNR, COHA, SKS, NSS, Komisija Etnolingvistycznej przy MKS

Významné ocenenia: Cena SAV (1997, spoluautorka Encyklopédie ludovej kultúry Slovenska I., II.), Prémia Literárneho fondu (1995, spoluautorka), Medzinárodná cena G. Pitre - S. Salomone Marino a Mesta Palermo (1996, spoluautorka), 6 cien udelených Národopisnou spoločnosťou Slo-venska, Certificate T. G. Masaryk Scholar Ship 1993-1994, Uni-versity of London School of Slavonic and East European Studies Cerificate- an Associate Member of the Folklore Fellows. An Inter-national Network of Folklorists Instituted by the Finnish Academy of Science and Letters, Helsinky

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia