Matej Ruttkay
Veda a výskum

Matej Ruttkay

PhDr., CSc.

Archeologický ústav SAV
Slovenská akadémia vied

archeológ

Štúdium: Filozofická fakulta UK Bratislava, 1983 

Pracoviská a významné funkcie: Vlastivedné múzeum Nitra (1983 - 1986), Archeologický ústav SAV (od 1991- 2009 vedecký tajomník, 1999 - 2009 zástupca riaditeľa, od 2010 riaditeľ) 

Najdôležitejšie výsledky: Rekonštrukcia vývoja osídlenia a foriem sídlisk vrátane doposiaľ jedinej komplexne preskúmanej sta-roslovanskej osady v Bajči; Výskum šľachtiteľských sídiel - hradov - Topoľčianky, Partizánske; Odkryv najväčšieho pohrebiska z doby sťahovania národov na Slovensku v Tesárskych Mlyňa- noch; Spoluautor múzejných expozícií: Dejiny poľnohospodárstva; Nitra v dávnoveku; Archeológia na plynovode; Od veľkomoravského valu k barokovému bastiónu (Nitra-hrad), Diecézne múzeum Nitra; Monografie (autor, resp. zostavovateľ): Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia (1992); Stredoslovenský kraj. Nitra (1995, spoluautor); Archeológia na trase ropovodu (1998, spoluautor); Archeológia na trase plynovodu (1998, spoluautor); Dedina a dom vo vrcholnom a neskorom stredoveku. In: Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídlisk na Slovensku z pohľadu najnovších výsledkov archeológie a etnografie (1998, spoluautor); Slovensko vo včasnom stredoveku (2002, spoluzostavovateľ); Dávne dejiny Nitry a okolia (2005) ; Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva (2006, 2007). 

Medzinárodné projekty: 3/5 

Ča-sopisecké publikácie, ohlasy: 176/približne 450 

Členstvo vo vedeckých organizáciách: EAC - European Archaeologiae Consilium, RURA.LIA - spoločnosť na výskum vidieckych sídiel (člen rady), American Academy in Rome, Slovenská archeologická spoločnosť, Arbeitskreis f. genetische Siedlungsforschung 

Významné ocenenia: Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť, Pamätná medaila Pamiatkového ústavu, Prémia Literárneho fondu

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia