Milan Šikula
Veda a výskum

Milan Šikula

prof., Ing., DrSc.

Ekonomický ústav SAV
Slovenská akadémia vied

ekonóm

Štúdium: Vysoká škola ekonomická Bratislava, 1964 

Pracoviská a významné funkcie: Vysoká škola ekonomická Bratislava, Ministerstvo pre hospodársku stratégiu SR, Investičná a rozvojová banka, a.s.,Slovenská konsolidačná, a. s. Ekonomický ústav SAV

Najdôležitejšie výsledky: Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie Slovenska do Európskej únie (2003); Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti (2009); Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti (2010); Nové trendy globalizácie svetovej ekonomiky a nároky na stratégiu konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky, APVV (2008 - 2010) 

Časopisecké publikácie, monografie: 59/ 22; Najvýznamnejšie publikácie:Globalizácia – rázcestie civilizácie SPRINT, 1999; Konkurencieschopnosť v súradniciach globalizácie, Ekonomický časopis 10/2006; Kritická miera rozporov civilizácie a globálna ekonomická kríza, Ekonomický časopis 8/2009 

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 0/6, Minimalizácia alebo modernizácia štátu, Ekonomický časopis č. 8/2011 

Medzinárodné projekty: 1/0 

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Steering Committee European Networkof Economic Policy Research Institutes, Brussels, Vedecká rada Ekonomickej univerzity v Bratislave, Učená spoločnosť SAV, Podpredseda spoločnej odborovej komisie 62-01-9 Ekonomická teória, Člen Hospodárskej rady Vlády SR, Člen rady vlády pre vedu a techniku, Člen Vedeckej rady NHF EÚ Bratislava, Člen Vedeckej rady FEM SPU Nitra, Člen Vedeckej rady EF UMB Banská Bystrica 

Významné ocenenia: Cena SAV (člen kolektívu), Prestížna cena IMPULSES za popularizáciu a rozvoj vedeckých poznatkov o ekonomike a spoločnosti v magazíne IBC, Plaketa Juraja Fándlyho, Zlatá medaila za prínos k rozvoju Ekonomickej univerzity, Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru 2003 za dielo „Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie Slovenska do Európskej únie“, Zlatá medaila za prínos k rozvoju Ekonomickej univerzity, 2011, Zlatá medaila Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity, 2011, Zlatá medaila SAV

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia