Karol Mičieta
Veda a výskum

Karol Mičieta

prof., RNDr., PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave

botanik, rektor Univerzity Komenského

Štúdium:
Prírodovedecká fakulta UK, 1976

Pracoviská a významné funkcie:
rektor UK (od roku 2011)
Akademický senát UK (2002 - 2011 predseda)
Katedra botaniky UK (od r. 1995 vedúci katedry)
Ústav bunkovej biológie Prírodovedeckej fakulty UK (1990 - 1995 samostatný vedecký pracovník)
Ústav molekulárnej a subcelulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK (1981 - 1990 vedecký a pedagogický pracovník)

Najdôležitejšie výsledky:
ocenenia:
strieborná medaila PrírF UK;
Galenova pamätná medaila FaF UK; 
strieborná a pamätná medaila UK.

Časopisecké publikácie: 391 výstupov

Vedecká výchova: 5 doktorandov, 36 diplomantov

Medzinárodné projekty: 5/7  

Členstvo vo vedeckých organizáciách:
člen Akademického senátu UK (od r. 1994), podpredseda (2000 - 2002), predseda (2002 - 2010); 
podpredseda Správnej rady UK; 
rada pre centrálnu a východnú Európu - Society of Environmental Toxicology and Chemistry;
International Federation of Cell Biology;
International Society of Environmental Botanists;
International Union of Biological Science;
koordinačná rada Národného taxonomického centra NATAF Slovakia;
člen pracovnej skupiny pre biologické vedy Akreditačnej komisie MŠVVaŠ SR;
člen Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UK;
člen redakčnej rady Acta Botanica;
Slovenská botanická spoločnosť;
Česká botanická spoločnosť;
Československá botanická spoločnosť;

člen viacerých odborových komisií:
environmentalistika,
lesnícka fytológia,
všeobecná ekológia,
ekológia jedinca a populácií,
farmakognózia,
ekotoxikológia (ČR). 

zdroj fotografie: wikipedia, autor: Pavol Frešo

 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia