Mária Čižmárová
Veda a výskum

Mária Čižmárová

prof., PhDr., CSc.

Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií FF UNIPO
Filozofická fakulta UNIPO
Prešovská univerzita v Prešove

vedúca inštitútu

Vzdelanie: Filozofická fakulta UPJŠ

 

Pracoviská a významné funkcie: vedúca Inštitútu ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty PU v Prešove

 

Vedecké zameranie: dialektológia, slovanská lexikológia a lexikografia,  frazeológia a frazeografia

 

Projekty:

1997 – 2001 Konfrontačný výskum frazém v ukrajinčine a slovenčine (FF PU, inštitucionálna úloha)

2001 – 2002Phare projekt Zvýšenie štandardov vyučovania a učenia sa jazykov v školách  s menšinovým vyučovacím jazykom (MŠ SR - 9905 - 02) – spoluriešiteľka

2002 – 2004 Vzdelávací štandard a Učebné osnovy pre 5.-9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským a s vyučovaním ukrajinského jazyka
KEGA 3/0136/02 –  zodpovedná riešiteľka

2002 – 2005 Slovensko-ukrajinský prekladový slovník
VEGA 1/0465/03 – zodpovedná riešiteľka

2006 – 2009 Slovenčina a slovanské jazyky z konfrontačného hľadiska
VEGA 1/3707/06 – spoluriešiteľka

2007 Edukačný portál SOP LZ – NP1-003 (regionálny koordinátor – učiteľ)

2008 – 2009 Motivácia botanických názvov v ukrajinských nárečiach východného Slovenska
VEGA 1/0241/08 – zodpovedná riešiteľka

2009 – 2010 Škola bez hraníc. CEP Bratislava – spoluriešiteľka

2010 – 2011 Aktualizácia prístupu k vyučovaniu ukrajinského jazyka
KEGA 162-002PU-4/2010 – zodpovedná riešiteľka

2010 – 2013 Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti pri FF PU v Prešove: 2.B.1.31. Odborný pracovník aktivity, 2.C.1.31. Odborný pracovník aktivity

2010 – 2012 Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov pri MPC v Bratislave: 6.1 Tvorca
vzdelávacích programov, 3.1 Expert na tvorbu profesijných štandardov

2012 – 2015 Slovanské jazykovedné štúdie. Vega  1/0077/12 – zodpovedná riešiteľka     

2013 – 2017 Slovenčina v kontexte viacjazyčných spoločenstiev na Slovensku.
APVV-0689-12

 

Publikácie: autorka 12-tich knižných publikácií

 

Členstvá: Rada ministra pre národnostné školstvo pri Ministerstve školstva SR (2006 – 2010, 2012 ), Vedecká rada Filozofickej fakulty PU v Prešove (od roku 2011), Redakčná rada pre edičnú činnosť pri FF PU pre vedný odbor Slovanské jazyky a literatúry (od r. 2009), Asociácia ukrajinistov Slovenska

 

 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia