Filozofická fakulta UNIPO
Prešovská univerzita v Prešove Sektor vysokých škôl

Filozofická fakulta UNIPO

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, ktorá vznikla pred polstoročím na báze transformovanej Filologickej fakulty Vysokej školy pedagogickej v Bratislave so sídlom najprv v Košiciach a neskôr v Prešove, je druhá najstaršia filozofická fakulta na Slovensku.

Fakulta zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v odbore učiteľstvo akademických a výchovných predmetov v rôznych kombináciách, ako aj v študijných programoch neučiteľského štúdia zameraných na humanitné disciplíny, v dennej a často aj v externej forme štúdia. Vedecký výskum má často multidisciplinárny charakter, pričom sa orientuje na humanitné a spoločenskovedné disciplíny, najmä na oblasť literárnej vedy, slovenského jazyka, literatúry a kultúry, všeobecnej jazykovedy a detskej reči, jazyka, literatúry a kultúry slovanských jazykov (ruština, ukrajinčina a iné), literatúry a kultúry neslovanských jazykov (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina), literatúry a kultúry klasických jazykov, jazykových a literárnych kontaktov, teórie a praxe prekladu a tlmočenia, filozofie, etiky, sociálnej práce, kulturológie, estetiky, politológie, dejín, psychológie a pod.

Okrem jednotlivých katedier a inštitútov participujú na vedeckom výskume aj špecializované pracoviská ako fonetické laboratórium pri Inštitúte slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií, psychologické počítačové laboratórium pri Inštitúte psychológie a i. vedecké monografie. Súčasťou výskumnej činnosti fakulty sú aj projekty ako napríklad Stav a perspektívy profesijnej etiky na Slovensku.

Štruktúru fakulty tvoria Inštitút anglistiky a amerikanistiky, Inštitút edukológie a sociálnej práce, Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, Inštitút etiky a bioetiky, Inštitút filozofie, Inštitút germanistiky, Inštitút histórie, Inštitút hudobného a výtvarného umenia, Inštitút politológie, Inštitút psychológie, Inštitút romanistiky, Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií, Inštitút rusistiky, Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Inštitút prekladateľstva a tlmočníctva, Tlmočnícky ústav.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia