Jozef Jarab
Veda a výskum

Jozef Jarab

prof., ThDr., PhD.

rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

Štúdium:
menovanie prezidentom SR za profesora v odbore katolícka teológia (2005);
vymenovanie rektorom Univerzity Komenského v Bratislave za docenta pre odbor teológia (1. jún 1996);
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, ThDr. v odbore katolícka teológia (1993 – 1995), po novele vysokoškolského zákona udelená vedecko-akademická hodnosť „philosophiae doktor“ (PhD.);
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave, Mgr. (1965 – 1970).

Vysokoškolská pedagogická činnosť:
Gréckokatolícka teologická fakulta Prešsovskej univerzity v Prešove (od r. 2003);
Pedagogická fakulta KU v Poprade (od r. 2003).
Fakulta manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave (1997 – 2001);
Teologický inštitút Teologickej fakulty KU v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule (od r. 2003); 
Teologický inštitút Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK (1990 – 2003); 
Rímskokatolícká cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, vedúci katedry pastorálnej teológie (1994 – 2003).

Udelené čestné doktoráty:
čestný doktor – „Dr.h.c.“ Krasnodarská štátna univerzita kultúry a umenia, Krasnodar, Ruska federácia (2012);
titul čestný doktor – „Dr.h.c.“ Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práve sv. Alžbety v Bratislave (2008).

Členstvá:
člen diecézneho cirkevného súdu (1985 – 1991);
člen Metropolitného súdu v Trnave (1990);
člen Metropolitného súdu v Košiciach (1995  2003);
člen Kňazskej rady a Zboru konzultorov spišskej diecézy (od r. 1990);
člen a v súčasnosti aj podpredseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky (od r. 1999).

Členstvá vo vedeckých radách:
člen Vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove;
člen Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku;
člen Vedeckej rady Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK Univerzity Komenského v Bratislave;
člen Vedeckej rady Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove;
člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku;
člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach;
člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici;
člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre;
člen Vedeckej rady Fakulty masmédií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave;
člen Vedeckej rady Fakulty médií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave;
člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity;
člen Vedeckej rady Jeseniovej lekárskej fakulty UK v Martine;
člen Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (do r. 2006);
člen Vedeckej rady Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (do r. 2006);
člen Vedeckej rady Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (do r. 2006);
člen Vedeckej rady Fakulty pozemného vojska Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši (do r. 2005);
člen Vedeckej rady FF PU v Prešove (2004 – 2012);
člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku (2000 – 2012);
člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku (2005 – 2013);
člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty TU v Trnave (2004 – 2014).

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony:
Vrablec, Jozef - Jarab, Jozef - Stanček, Ľubomír: Choďte aj vy do mojej vinice 1. a 2. zv. Príručka pastorálnej teológe. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1997. 426 s. ISBN 80-7162-165-X;
Účasť na grantovom projekte Viedenskej univerzity v rokoch 1996 -1999 „Aufbruch“. Výsledkom práce teamu odborníkov v oblasti pastorálnej teológie z 15-tich krajín strednej a východnej Európy je kniha „Religion in den Reformländern Ost (Mittel) Europas, Wien 1999;
Jarab, Jozef - Sviatosti. Svedectvo Svätého písma a tradície vo vzťahu k dnešnej pastoračnej praxi Cirkvi;
Jarab, Jozef - Ako počujú bez kazateľa? Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2002. 64 s. ISBN 80-7142-082-4;
Budaj, P, Dudinská,E, Jarab,J.,: Manažment ľudských zdrojov, Vydavateľstvo M. Vaška. Prešov 2011. ISBN 978-80-7165-831-3. 214 s., 2011.

 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia