Lucia Satinská
Veda a výskum

Lucia Satinská

PhDr.

Oddelenie súčasného jazyka
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Slovenská akadémia vied

jazykovedkyňa

Štúdium: Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (komparatistika – slovakistika –anglistika-amerikanistika) 2011, Mgr., PhDr.
Od r. 2011 doktorandka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV

Výskumné témy: viacjazyčnosť na Slovensku, jazyková politika,  rodovo citlivý jazyk

Aktuálne projekty: APVV-0689-12 Slovenčina v kontexte viacjazyčných spoločenstiev na Slovensku
VEGA 2/0182/15 Jazyková  norma a jej kodifikácia

Vybrané publikácie:

•  SATINSKÁ, Lucia - BILÁSZ, Boglárka. „A kétnyelvűség jegyében“ Nyelvmenedzelés szlovák-magyar kétnyelvű Facebook oldalakon. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2014, roč. 16, č. 1, s. 121-130. ISSN 1335-4361.Typ: ADFB
•  SATINSKÁ, Lucia. Jazyková krajina Bratislavy: Dunajská ulica. In Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie : zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 6. – 7. 9. 2012 v Banskej Bystrici. Ed. V. Patráš. - Banská Bystrica : Belianum, 2014, s. 157-167. ISBN 978-80-557-0731-0.Typ: AED
•  SATINSKÁ, Lucia. Bratilicious Prešburg : napjaink Pozsonya nyelvi tájképének többnyelvüsége. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2013, roč. 15, č. 2, s. 89 - 108. ISSN 1335-4361.Typ: ADFB
•  SATINSKÁ, Lucia. Myth of a trilingual city from statistical point of view. In Individualna in kolektivna dvojezičnost. Red. P. Stankovska, M. Wtorkowska, J. Pallay. - Ljubljana : Znavstvena založba Filozofske fakultete, 2012, s. 163 - 170. ISBN 978-961-237-557-7.Typ: AEC

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia