Branislav Sitár
Veda a výskum

Branislav Sitár

Prof. RNDr., DrSc.

Oddelenie subjadrovej fyziky KJFaB MATFYZ UK

fyzik

Prehľad zamestnaní
1969 –1974    asistent na PriFUK  Bratislava
1975              1-ročná stáž na University of Durham, Veľká Británia
1975 –1977    odborný asistent na MFF UK Bratislava
1977 –1989    MFF UK -vedecký pracovník v SÚJV Dubna
1990 –1996    riaditeľ Ústavu fyziky MFF UK Bratislava
1996 –1999    zástupca riaditeľa Ústavu fyziky MFF UK Bratislava
1999 –2004    riaditeľ Ústavu fyziky FMFI UK Bratislava
od r. 2004      profesor na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky

Administratívne posty a manažment
1990 –1996  riaditeľ Ústavu fyziky MFF UK Bratislava
1999 –2004  riaditeľ Ústavu fyziky FMFI UK Bratislava
od r. 2004    vedúci Oddelenia subjadrovej fyziky na KJFB FMFI UK Bratislava

Členstvo vo výboroch
od r. 1993    člen Výboru pre spoluprácu SR s CERN
1993 –1996  splnomocnený predstaviteľ SR vo Finančnom výbore CERN
1996 –1999  splnomocnený predstaviteľ SR v Rade CERN
1993 –1999  podpredseda Výboru pre spoluprácu SR s CERN
1997 –2005  člen Slovenského Výboru IUPAP
od r. 2002    splnomocnený predstaviteľ SR v Rade CERN
od r. 2002    predseda Výboru pre spoluprácu SR s CERN
od r. 2007    viceprezident Rady CERN

Členstvo v organizáciách
Slovenská fyzikálna spoločnosť
JSMF

Vedecké aktivity
1969 –1974    Výskum zriedkavých rozpadov izotopov v prírodných vzorkách na MFF UK Bratislava
1975              Vývoj zariadení na rentgenovskú diagnostiku na University of Durham
1976 –1977    Meranie izotopov v prírodných vzorkách na MFF UK Bratislava
1977 –1979    Štúdium kanálovania a zahýbania zväzkov vysokoenergetických protónov v monokryštáloch v SÚJV Dubna
1979 –1989    Výskum v oblasti fyziky hadrónov na spektrometri HYPERÓN v IFVE  Serpuchov (z SÚJV Dubna)
1990 –1995    Vedúci bratislavskej skupiny na projekte ATLAS v Európskom centre fyziky vysokých energií CERN.
1991 –1993    Vedúci bratislavskej skupiny na projekte RD-28 “Vývoj mikro-stripových plynových detektorov pre LHC experimenty v CERN
od r. 1993      Štúdium exotických jadier s neutrónovým a protónovým haló na Fragment separátore FRS v GSI Darmstadt – vedúci skupiny       
1995 –1997    Štúdium elektrón-pozitrónových interakcií na experimente DELPHI v CERN  
od r. 1995      Vedúci bratislavskej skupiny a grantu na experimente ALICE v CERN –vývoj a výroba 26 čítacích komôr pre TPC Alice na LHC
1997 –2002    Vedúci bratislavskej skupiny a grantu na experimente NA-49 v CERN – štúdium vysokoenergetických zrážok ťažkých iónov
2005 –2006    Vedúci projektu: Vývoj univerzálneho RTG statívu, ktorý je uvedený na prvom mieste medzi úspešnými projektami riešenými v NARMSP
2005 –2009    Vedúci výskumnej úlohy: Dirac Secondary Beams NUSTAR 3 v GSI Darmstadt (6 FP)

Publikačná činnosť
Vedecké monografie v zahraničí:   2 (EAI Moskva, Springer Heidelberg)
Publikácie: 409, z toho 248 v zahraničných karentovaných časopisoch
Citácie: vyše 2753 v zahraničí,  2208 v SCI

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia