Ján Rosocha
Veda a výskum

Ján Rosocha

MVDr., CSc.

prednosta Združenej tkanivovej banky UPJŠ LF a UNLP Košice

Súčasné pracovné pozície:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta – vedecký pracovník
Združená tkanivová banka UPJŠ LF a UNLP Košice – prednosta (od r. 1998)
Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice – vedúci oddelenia pre výskum a vývoj
Poradca Ministerstva zdravotníctva SR pre výskum
Podpredseda Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR

Pracovné skúsenosti:
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach – prodekan pre granty a štrukturálne fondy
Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach – vedecký pracovník so zameraním na molekulárnu imunológiu (1995 – 1998)
Ústav experimentálnej veterinárnej medicíny v Košiciach – vedecký pracovník so zameraním na vývoj monoklónových protilátok (1985 – 1995)

Študijné pobyty:
University of Illinois at Chicago, USA, izolácia pankreatických ostrovčekov pre transplantačné použitie (2013)
TBI/Tissue Banks International - San Francisco
Virologický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava (1986)
CVL Lelystadt, Holandsko – molekulárna imunológia (1997)
CVL Addlestone, Weybridge, UK – Division of Bacteriology – výskum patogénnych E. coli a vývoj moderných diagnostík (1994)

Absolvované kurzy:
International Atomic Energy Agency Training Course on Human Tissue Grafts Radiation Sterilization, Buenos Aires (2004)
National University Singapore – Diploma Training Course on Tissue Banking – Diploma with distinction (1999, 2000)
FAO Certification Course on Good Laboratory Practices in Viral and Bacterial Diagnostic Methods in farm animals, Budapest (1996)
FAO Certification Courses on Viral Molecular Biological Diagnostic Methods, Budapest (Hungary) and Pulawy (Poland) (1997) a i.

Členstvo v odborných spoločnostiach a vedeckých radách:
Predseda akademického senátu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
člen akademického senátu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
člen Vedeckej rady LF UPJŠ (2009 – 2015)
člen Vedeckej rady MZ SR (2009 – 2014)
podpredseda VR MZ SR (od r. 2015)
člen Transplantačnej spoločnosti
člen Neurologickej spoločnosti
člen Hematologickej spoločnosti
člen Českej a Slovenskej mikrobiologickej spoločnosti
člen Českej a Slovenskej imunologickej spoločnosti

RG Score: 25,86
Publikácie: 381
Citácie: 285

Významné výsledky:
- založenie prvého laboratória hybridómovej technológie pre výrobu monoklónových protilátok pre diagnostiku infekčných chorôb hosp. zvierat - 1986 - v UEVM Košice;
- uvedenie prvej slovenskej multitkanivovej, očnej a bunkovej banky do praxe; zameranej na bankovníctvo kostí a spojivového tkaniva; očných rohoviek, srdcových chlopní a ciev, pupočníkovej krvi, hematopoetických kmeňových buniek a reprodukčnej imunológie v UNLP Košice;
- experimentálne overenie metódy autológnej bunkovej terapie pre regeneráciu kostných defektov a spojivového tkaniva pomocou autológnych mezenchýmových kmeňových buniek, chondrocytov a plazmy bohatej na trombocyty v UNLP Košice;
- založenie a vedenie laboratória pre diagnostickú kultiváciu kostnej drene a prípravu transplantátov kmeňových krvotvorných buniek v UNLP Košice;
- zriadenie a vedenie prvého laboratória pre bunkovú terapiu v UNLP Košice;
- zriadenie laboratória pre prípravu transplantátov hematopoetických kmeňových buniek: bunkové bankovníctvo, klinická imunomagnetická separácia, kontrola kvality; laboratórium od r. 1998 do júla 2015 pripravilo a spoločne s Kl. hematológie a onkohematológie UNLP Košice úspešne transplantovalo 300 pacientov;
- vedúci organizačnej komisie pre prvý Československý kongres transplantológie v Košiciach, 2001;
- rozvoj a implementácia do praxe rôznych diagnostických testov a laboratórnych metód pre diagnostiku autoimunitných a hematologických ochorení (anti-kochleárne autoprotilátky, anti-fosfolipidové protilátky, a pod.)

Účasť vo vedeckých projektoch:
Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark Košice) (07/2013-06/2015)
Operačný program - Zdravotníctvo OPZ 2009/2.1/02: Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti (2010 – 2012)
Projekt OP VaV: Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum – NEUREG – projektový manažér za UPJŠ LF (11/2010-08/2013)
Projekt OP VaV: Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív (2010-2013)
APVV 0684 12 Štúdium imunomodulačných a regeneračných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek na in vitro modeli osteoartritídy - vedúci projektu (2013-2017)
Vega 1/0772/13 Vplyv alogénnych kostných štepov na osteogénnu diferenciáciu mezenchymálnych stromálnych buniek in vitro (2013-2015)
Vega 1/0406/12 Využitie mezenchýmových kmeňových buniek a chondrocytov v kombinácii s plazmou bohatou na trombocyty pri liečbe defektov kĺbovej chrupky na animálnom modeli (2012-2014)
VEGA 1/0309/10: Možnosti chirurgickej liečby diabetes mellitus 1. typu implantáciou mezenchymálnych stromálnych buniek pripravovaných z kmeňových buniek kostnej drene do pankreatického mikroprostredia (2010-2011)
VEGA 1/4223/07: Mezenchymové adultné kmeňové bunky kostnej drene, tukového tkaniva, amnionovej a synoviálnej tekutiny – porovnanie rastových a diferenciačných vlastností – vedúci projektu (2007 – 2009)
IG4: Mezenchymálna progenitorová bunka – diferenciačný potenciál in vitro, prietokovo cytometrická analýza a terapeutická kapacita pre podporu hojenia kostných defektov – vedúci projektu (2002 – 2005)
Príprava a realizácia projektu pre modernizáciu ambulanciíí a výstavbu moderného zariadenia pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov v UN LP Košice, zdroj OP Zdravotníctvo (r. ukončenia 2012)
Realizácia projektu a vedenie aktivít za UPJŠ v projekte Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum NEUREG a výstavba čistých priestorov pre experimentálne laboratóriá pre prácu s bunkami (r. ukončenia 2012)
Prvá izolácia a kultivácia očných kmeňových buniek s expresiou limbálnej alfa-enolázy – prvýkrat na Slovensku
Zavedenie metódy veľkoškálovej izolácie, kryoprezervácie a kultivácie ľudských hepatocytov
Dlhodobé skúsenosti v oblasti prípravy tkanív a buniek pre liečebné účely, prezentácia vedeckých výsledkov na svetových a európskych kongresoch v oblasti tkanivového bankovníctva, bunkovej terapie, hematológie, mikrobiológie, imunológie a regeneračnej medicíny, a iné

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia