Peter Fedoročko
Veda a výskum

Peter Fedoročko

prof. RNDr., CSc.

Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach

biológ, prorektor UPJŠ v Košiciach

Profesionálna kariéra
* 1978-1983 Štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, odbor všeobecná biológia
Pracovné zaradenie:
* 1983-1985 asistent v Laboratóriu veterinárnej onkológie Ústavu experimentálnej veterinárnej medicíny v Košiciach
* 1985-1997 samostatný odborný pracovník pre vedecký výskum Katedry všeobecnej biológie (od r. 1990 Katedry bunkovej a molekulovej biológie) Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Košice
* 1997-1998 vysokoškolský učiteľ Katedry bunkovej a molekulovej biológie PF UPJŠ, Košice
* 1998-2002 vedúci Katedry bunkovej a molekulovej biológie PF UPJŠ, Košice* Cena rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu (2012)
* od r. 2015 prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

Ocenenia
* Cena odbornej spoločnosti (Spoločnosť pre rádioterapiu, rádiológiu a radiačnú fyziku Slovenskej lekárskej spoločnosti) za najlepšiu publikáciu v roku 1992
* Cena dekana PF UPJŠ za vedeckú a výskumnú činnosť učiteľov a vedeckých pracovníkov v roku 1999, 2003 a 2009
* Strieborná medaila Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach pri príležitosti 45. výročia vzniku PF UPJŠ v Košiciach
* Cena rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu (2012)

Výskum
* V nedávnej minulosti bol výskum zameraný na sledovanie hemostimulačných účinkov imunomodulačných látok (predovšetkým muramyl peptidov a bakteriálnych extraktov) na žiarením utlmenú krvotvorbu. Cieľom týchto experimentov bolo objasnenie niektorých mechanizmov uplatňujúcich sa v imunomodulačnej rádioprotekcii jednak na úrovni kmeňových buniek krvotvorby, ale aj na úrovni mediátorov protektívneho efektu (cytokínov, eikosanoidov a proteínov akútnej fázy).

* Ďalšou oblasťou vedeckého záujmu bolo sledovanie možnosti využitia kombinovanej imunoterapie s cieleným zásahom do metabolizmu eikosanoidov v kanceroterapii.

* V súčasnosti je stredobodom záujmu modulácia proliferácie a apoptózy nádorových buniek v závislosti od interakcie cytotoxicky pôsobiacich farmák s vysoko nenasýtenými mastnými kyselinami alebo ich metabolitami (predovšetkým účinku hypericínu in vitro a jeho uplatnenie vo fotodynamikej terapii experimentálnych nádorov (in vivo štúdie).

Členstvo vo vedeckých orgánoch

* člen Čs. biologickej spoločnosti
* člen Českej společnosti pro analytickou cytologii
* člen American Society for Photobiology
* člen Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
* člen Vedeckej rady Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
* člen Vedeckej rady Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach
* člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie vlády SR pre vedy o živej prírode
* člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie CELLS, České Bud?jovice, 2000
* člen vedeckého výboru konferencie ANALYTICAL CYTOMETRY, Brno, 2001

Projekty
* APVV-LPP-0062-09 "Podpora a stimulácia excelentných školiteľov doktorandského štúdia":
Modulácia bunkových signálnych dráh pre cielenú nádorovú terapiu. Vedúci projektu

* APVV-0040-10:
Hypericín: biotechnológia, signalóm, fotodynamická terapia. Vedúci projektu

* VEGA MŠVVaŠ SR a SAV 1/0626/11:
Nekaspázové signálne dráhy v programovanej smrti nádorovej bunky a dopad aktivity ABC-transportných systémov na potenciálny vznik bunkovej rezistencie po fotocytotoxickom účinku hypericínu. Vedúci projektu

* VEGA MŠ SR a SAV 1/0733/12:
Typizácia ľudského erytropoetínového receptora v nádorovej a normálnej bunke. Zástupca vedúceho projektu

* APVV-0001-07 „Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti":
Centrum pre výskum signalómu. Vedúci projektu.

Spolupráca v SR:
* Fakultná nemocnica L. Pasteura, Košice
* Tkanivová banka, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie 1. súkromná nemocnica, a.s. Košice-Šaca
* Gyncare, s.r.o., Košice

v zahraničí:
* Biofyzikální ústav Akademie v?d České republiky, Brno, Česká republika
* InterCell GmbH/Cistem Biotechnologies GmbH, Viedeň, Rakúsko (Dr. A. Egyed, PhD.)
* University of Tennessee, College of Veterinary Medicine, Department of Pathobiology, Knoxville, TN, USA (prof. Hildegard M. Schuller, DVM, Ph.D.)
* University of Naples Federico II, Department of Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare, Neapol, Taliansko (prof. G. Palumbo)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia