Filozofická fakulta UKF
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Sektor vysokých škôl

Filozofická fakulta UKF

Filozofická fakulta vznikla v roku 1998.

Cieľom jej činnosti je podpora výskumu, vzdelávania, umenia a kultúry so zreteľom na zachovanie národných tradícií, sústrediac sa na vyškolenie odborníkov v oblasti vedy, pedagogiky, kultúry, médií a verejnej správy. Vedeckovýskumná orientácia univerzity pokrýva široké spektrum prírodných, pedagogických, filozofických a sociálno-zdravotníckych vied v oblasti základného a aplikovaného výskumu ako aj v oblasti inovácie didaktických metód, foriem a obsahu študijných programov.

Štruktúru fakulty tvoria Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra archeológie, Katedra etnológie a etnomuzikológie, Katedra filozofie, Katedra germanistiky, Katedra histórie, Katedra kulturológie, Katedra manažmentu kultúry a turizmu, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Katedra muzeológie, Katedra náboženských štúdií, Katedra politológie a európskych štúdií, Katedra romanistiky, Katedra rusistiky, Katedra slovenskej literatúry, Katedra slovenského jazyka, Katedra sociológie, Katedra translatológie, Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky, Katedra žurnalistiky, Mediálne centrum, Stredoeurópsky výskumný ústav Sørena Kierkegaarda, Tlmočnícky ústav, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia