Technická univerzita v KE
Sektor vysokých škôl

Technická univerzita v KE

Technická univerzita v Košiciach bola založená v roku 1952.

Pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Činnosť Úseku vedy a výskumu univerzity zahrňuje predovšetkým: koordináciu vedecko-výskumných činností na univerzite, metodické usmerňovanie a kontrolu doktorandského štúdia, koordináciu a metodické usmerňovanie prípravy domácich a medzinárodných projektov, zabezpečovanie plnenia koncepcie rozvoja informatizácie a zavádzanie progresívnych informačných technológií, urípravu Vedeckej rady univerzity, poradenskú činnosť pri podávaní patentov a vynálezov, nostrifikáciu dokladov, overovanie úplnosti dokladov habilitačných a vymenúvacích konaní, prípravu podkladov pri vymenúvacích konaniach profesorov, udeľovaní vedeckých hodností a udeľovaní titulov Dr.h.c., profesor emeritus a funkcie hosťujúci profesor, zabezpečovanie styku vedenia s agentúrami, atď. Predmetom výskumnej činnosti sú aj projekty ako Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment (INDECT).

Organizačnú štruktúru tvoria Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Hutnícka fakulta, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Stavebná fakulta, Ekonomická fakulta, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Fakulta umení, Letecká fakulta.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia