Katedra ekochémie a rádioekochémie FPV UCM
Fakulta prírodných vied UCM Sektor vysokých škôl

Katedra ekochémie a rádioekochémie FPV UCM

Katedra bola založená 6. októbra 2010.

Členovia katedry patria medzi uznávaných odborníkov predovšetkým v oblasti výskumu transportu a transformácie kovových kontaminantov a rádiokontaminantov, vrátane ich biosorpcie a bioakumulácie. K prioritným oblastiam výskumných aktivít pracoviska patrí rozvoj analytických a rádioanalytických metód pre stanovenie kovov a ich chemických foriem, vrátane rozvoja metód na charakterizáciu kovovej kontaminácie pôd. Katedra rozvíja metódy sofistikovanej vizualizácie a interpretácie experimentálnych výsledkov s dôrazom na výskum sorpčných charakteristík. K výskumnej orientácii pracoviska patrí i rozvoj technológií zameraných na efektívne využívanie solárnej energie. Všetky uvedené oblasti priamo súvisia s aktívnou a efektívnou ochranou životného prostredia.

Súčasťou výskumnej činnosti katedry je aj riešenie vedeckých projektov ako napr. Ekologicky akceptovateľné využitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd či Vývoj a inštalácia lyzimetrických zariadení pre racionálne hospodárenie na pôde v udržateľnej rastlinnej výrobe.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia