Ústav vied o Zemi SAV
Slovenská akadémia vied Štátny sektor

Ústav vied o Zemi SAV

Geologický ústav zriadilo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied v roku 1953 ako Laboratórium pre stratigrafiu a paleontológiu.

V súčastnosti predmetom činnosti ústavu je komplexný výskum geologickej stavby a látkového zloženia Západných Karpát a ich vývoja od paleozoika až do konca terciéru. V popredí záujmu je predovšetkým geochemický a petrologický výskum granitoidných a metamorfovaných hornín, litológia, sedimentológia, biostratigrafia a paleontológia sedimentov mezozoického a terciérneho veku, tektonický a štruktúrno-geologický výskum Západných Karpát, výskum uránového zrudnenia a drahokovových mineralizácií.

Ústav má dve pracoviská - jedno v Bratislave a jedno v Banskej Bystrici. Laboratórne prevádzky (separačné laboratórium, brúsiareň a CEAL) a sklad hmotnej dokumentácie, ako aj spoločné pracovisko Energy and Geoscience laboratory s Univerzitou Utah, USA sú umiestnené v Bratislave.

Ústav sa v súčastnosti venuje štyrom projektom na medzinárodnej báze: Časové rozlíšenie bentických spoločenstiev: zhodnotenie a modelovanie dynamiky pochovania, účinkov sedimentácie a vlastností schránok pri vzniku fosílnych akumulácií, Genetické a časové vzťahy magmatických procesov a zlatej mineralizácie v porfýrovo-epitermálnych rudotvorných systémoch vo vulkanických štruktúrach stredoslovenských neovulkanitov, Geológia a evolúcia Au-Ag-Bi-Te-Se asociácií ložísk a rudných výskytov Ukrajiny a Slovenska a CBEP - Podnebie a biota skorého paleogénu. Na ústave sa rieši viacero nosných projektov, ktoré sú financované grantovou agentúrou VEGA a GAT.

Geologický ústav vydáva dva časopisy : Geologica Carpathica a Geologica Carpathica Clays .

V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte Kanceláriu pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia