Ľubomír Falťan
Veda a výskum

Ľubomír Falťan

Mgr., CSc.

Sociologický ústav SAV
Slovenská akadémia vied

sociológ

Štúdium: Filozofická fakulta UK Bratislava, 1966, Filozoficko-historická fakulta Jagelovskej univerzity Krakov, (1971), doktorandské štúdiu na Varšavskej univerzite (1971-1974), kde v roku 1975 získal PhD v obore sociológia.

Pracoviská a významné funkcie: Slovenské výskumné a vývojové centrum urbanizmu a architektúry (1974 - 1979), Štátny výskumný, proj ektový a typizačný ústav Bratislava (1979 - 1989), Ústav filozofie a sociológie SAV (1989 - 1990 zástupca riaditeľa), Sociologický ústav SAV (1990 - 2005 riaditeľ), Predsedníctvo SAV (2005 - 2009 vedecký sekretár SAV, od 2009 podpredseda SAV pre vedy o spoločnosti, humanitné vedy a vedy o umení), Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava (pedagogická činnosť)

Najdôležitejšie výsledky: Analýza priemetu transformačných procesov v SR na vývoj sídelných a teritoriálnych spoločenstiev; Monografie: Sociálna marginalita území Slovenska (1995, spoluautor); Regional Patterns in Slovak Development, In: Central Europe in Transition (2001, spoluautor); Mentálna hranica. Obraz suseda v slovensko-rakúskom pohraničí (2003, editor, spoluautor); Regionálny rozvoj Slovenska - východiská a súčasný stav (2004, spolueditor); Regionálny rozvoj Slovenska v európskych integračných kontextoch. Regióny, prihraničné regióny, eurore- gióny (2004, editor, spoluautor); Podoby regionálnych odlišností na Slovensku. Príklady vybraných okresov (2005, spolueditor); Špecifiká sídelného vývoja na Slovensku: Typologická analýza sídiel (2009, spoluautor); System Transformation And The Social Change Of Local Community: A Time-Series Study of Small Towns in Slovakia, Edited by Akihiro Ishikawa (2010, spolueditor, spoluautor - v japonskom jazyku s anglickým Summary) 

Časopisecké publikácie: 90

Vedecká výchova: 1

Medzinárodné projekty: 7

Členstvo vo vedeckých organizáciách: UNESCO (Slovenský komitét programu MOST)

Významné ocenenia: Strieborná čestná plaketa SAV Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia