Štefan Luby
Veda a výskum

Štefan Luby

prof., Ing., DrSc., Dr. h.c. mult.

Fyzikálny ústav SAV
Slovenská akadémia vied

fyzik

Štúdium: Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava, 1963 

Pracoviská a významné funkcie: Elektrotechnický ústav SAV (1964 - 1983 vedúci odboru), Predsedníctvo SAV (1995 - 2009 predseda)

Najdôležitejšie výsledky: Voľné väzby v amorfných polovodičoch a objasnenie ich vplyvu na vodivosť metódou EPR, nové hradlá MOS tranzistorov, justovanie rezis- torov Wichterleho gélovými elektródami, elektromigrácia a spoľahlivosť integrovaných obvodov, zvýšenie výťažnosti vo výrobe, supravodivosť vo W/Si multivrstvách, tepelná a radiačná odolnosť zrkadiel pre rtg. optiku, využitie excimerových laserov na syntézu, depozíciu a tvarovanie vrstiev. 

Časopisecké publikácie, monografie, patenty, ohlasy: 178/10/8/640; Najvýznamnejšie publikácie: Thin Solid Films 263, 1995, 92 (s M. Ožvol- dom a i.), On optical bandgap of semiconducting iron disilicide thin films, Mater. Sci. Engn. C,23, 2003, 949 (s G. Leo et al.), Ordering of free-standing nanoparticles. 

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 8 

Medzinárodné projekty: 13/16 

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Európska akadémia vied a umení (podpredseda), Učená spoločnosť SAV, Central European Academy of Science and Art (1999 - 2001 výkonný prezident) 

Významné ocenenia: Pribinov kríž I. triedy, Kríž I. triedy prezidenta SR, 4 čestné doktoráty (Univerzita Salento, STU a i.), približne 60 zahraničných cien a vyznamenaní

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia