Peter Káša
Veda a výskum

Peter Káša

doc., PhDr., CSc.

Katedra stredoeurópskych štúdií IUSŠ FF UNIPO
Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií FF UNIPO
Filozofická fakulta UNIPO
Prešovská univerzita v Prešove

vedúci katedry

Vzdelanie: UPJŠ Košice, Filozofická fakulta Prešov, 1987

Pracoviská a významné funkcie: Bábkové divadlo Košice – dramaturg (1987 – 1989), Prešovské noviny - kultúrny redaktor (1989), FF UPJŠ Prešov - interný vedecký ašpirant (1989 - 1993), FF UPJŠ Prešov - odborný asistent (1993 - 2001), FF PU Prešove - docent, katedra slavistiky (2001 – 2011), UJS Komárno - docent, katedra slovenského jazyka a literatúry (2011 – 2012), FF PU Prešov – docent, katedra slavistiky (od 2012), aktuálne vedúci Katedry stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty PU v Prešove

Vedecké zameranie: dejiny stredoeurópskych a západoslovanských kultúr a literatúr v 19. a 20. storočí, literárna a kultúrna komparatistika

 

Projekty:

Vedúci grantového projektu Interkultúrne a komparatívne čítanie slovenskej literatúry 19. storočia v stredoeurópskom kontexte, KEGA 160-040PU-4/2010, 2010-2011, členovia tímu: Mgr. Marek Mitka, PhD., Mgr. Ivana Džundová, PhD.
 
Účasť na riešení grantového projektu Fenomén mesianizmu v kontextoch duchovnej identity Slovákov a jeho filozofické, teologické a literárnohistorické reflexie, VEGA, A, 1/7326/20, 2000 – 2002, vedúci: prof. R. Dupkala FF PU
 
Účasť na riešení poľského medzinárodného grantového projektu Literatury slowiańskie po roku 1989 w dialogu z Europa i światem, Nr. 115/E-343/SPB/MSN/H-01/DZ 195/2003-2005.
 
Účasť na riešení maďarského medzinárodného grantového projektu Felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése ( Štruktúrny a obsahový rozvoj vysokoškolského vzdelávania) HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0020/1.0.
 
Účasť na riešení grantového projektu Alternatívne divadlo na Slovensku v druhej polovici 20. storočia, VEGA 1/1431/04, vedúci: prof . Karol Horák, FF PU
 
Účasť na riešení grantového projektu Kultúrno-historické udalosti 20. storočia a ich umelecká reflexia v Strednej a Západnej Európe, VEGA 1/0086/09, vedúci Mgr. Ján Gavura FF PU
 
 
Najvýznamnejšie publikácie:
Káša, P.: Medzi textami a kultúrami. Slovenská literatúra prvej polovice 19. storočia v stredoeurópskom kontexte. Prešov, FF PU 2011.
Káša, P.: Medzi estetikou a ideológiou. Literárnohistorické a komparatistické štúdie. Prešov, FF PU 2001.
Káša, P. - Rusnák, J.: Dve štúdie o P. J. Šafárikovi. Prešov, Filozofická fakulta UPJŠ 1995.
Káša, P.: Okolo romantizmu a realizmu (Slovenská literatúra v stredoeurópskych súradniciach), Prešov, www.pulib.sk , 2012.
Ivana Džundová – Peter Káša – Marek Mitka: Komparatívne čítanie slovenskej literatúry 19. storočí - stredoeurópsky kontext, Prešov FF PU, 2011.
Káša, P.: Prehľad stredoeurópskych literatúr od počiatkov po súčasnosť. Prešov. www.pulib.sk , 2012.
 
Členstvá:
Člen Výskumnej skupiny sv.Vojtecha pri Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity Pétera Pázmánya PPKE BTK v Piliscsabe. (Szent Adalbert Közép Európa Kutatócsoport ), Ostrihom – Pilíšska Čaba
Člen odbornej komisie pre udeľovanie titulov PhD. na FF UK Bratislava v odbore 2.1. 28 slovanské jazyky a literatúry
Člen Edičnej rady Vydavateľstva Prešovskej univerzity v Prešove
Zahraničný spolupracovník českého časopisu LISTY ( Dvojmesačník pre kultúru a dialóg )
Odborný posudzovateľ grantových projektov v odbore slovanské filológie: Grantová agentura Akadémie vied Českej republiky
Odborný posudzovateľ príspevkov do poľského odborného komparatistického časopisu PORÓWNANIA (UAM Poznań)
Odborný posudzovateľ príspevkov do odborného časopisu SLOVENSKÁ LITERATÚRA ( Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava)
 

 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia