Darina Antoňáková
Veda a výskum

Darina Antoňáková

doc., PhDr., CSc.

Inštitút rusistiky FF UNIPO
Filozofická fakulta UNIPO
Prešovská univerzita v Prešove

vedúca inštitútu

Vzdelanie: Filologická fakulta Rostovskej štátnej univerzity v Rostove nad Donom

 

Pracoviská a významné funkcie: vedúca Inštitútu rusistiky Filozofickej fakulty PU v Prešove

 

Vedecké zameranie: slovanská filológia, lingvokulturológia, kognitívna lingvistika, lexikológia, frazeológia, paremiológia a štylistika ruského jazyka, jazyková a rečová kultúra

 

Vedecké projekty: 

VEGA 1/5247/98 Slovensko-ruské jazykové, literárne a kultúrologické kontakty. Individuálna téma: Lingvistické a extralingvistické základy procesu formovania frazeologickej jednotky.

VEGA 1/9342/02-2002/2004 Kulturologické východiská rusko-slovenských a slovensko-ruských porovnávaní v súčasnom texte. Individuálna téma: K problematike podstaty, formovania a prekladu okazionalizmov v tvorbe ruských básnikov. V komparatívnom rusko-slovenskom pláne.

VEGA 1/2234/05 Jazykové formy pravdy, omylu a lži v rusko-slovenských jazykových a kulturologických porovnávaniach. Doba riešenia: 2005-2007. Individuálna téma: O klamlivých frazeologizmoch (komparatívny rusko-slovenský plán).

VEGA 1/0182/08 – 2008/2010 Jazykový obraz postsovietskej epochy. Doba riešenia: 2008 – 2010. Individuálna téma: Znamenia a povery ako situácie vzniku FJ. 

VEGA 1/0610/11 Precedentné fenomény ako jazykové kódy v etnokultúre. Individuálna téma: Precedentné situácie ako nevyhnutnosť existencie FJ.

KEGA 158/2001 Lexika súčasného ruského jazyka. Učebnica a cvičebnica. Doba riešenia od 2001 do 2002. 

KEGA 330-035PU-4/2010 Lexika ruského a slovenského jazyka ako odraz spoločenských zmien. Doba riešenia: 2010.

KEGA 041PU-4/2011Lexika ruského jazyka v synchrónii a diachrónii. Doba riešenia 2011 – 2014.

 

Najvýznamnejšie prublikácie:

ANTOŇÁKOVÁ, D.: Differenciacija lexiky. In: J. Sokolová a kol.: Lexika súčasného ruského jazyka. Učebnica a cvičebnica. Univerzita Konštantína Filozofa. FF, Nitra 2003, s. 153-183.

ANTOŇÁKOVÁ, D.: Frazeologičeskije jedinicy russkogo jazyka, sviazannyje s narodnymi obyčajami i obriadami. Prešov, FF PU 2006. 192 s. 

ANTOŇÁKOVÁ, D.: O ložnych frazeologizmach (komparativnyj russko-slovackij plan). In: Hľadanie ekvivalentnosti III. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, ktorá sa konala dňa 21. až 23. septembra 2006 v Prešove. FF PU Prešov 2007, s. 78 – 87.

ANTOŇÁKOVÁ, D. – Opalková, J. – Smetanová, M. – Liashuk, V.M. – Liashuk, K.G.: Lexika ruského a slovenského jazyka ako odraz spoločenských zmien. FF PU v Prešove, 2010. 247 s.

ANTOŇÁKOVÁ, D.: Russkaja frazeologija v zerkale sujeverija. FF PU. Prešov 2011. 177 s.

 

 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia