Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Cieľom výzvy je dospieť k udržateľnej primárnej produkcii a spracovaniu, ako aj k optimálnemu a obnoviteľnému využívaniu prírodných zdrojov. S ohľadom na rastúci globálny dopyt je potrebné zabezpečiť dostatočnú ponuku kvalitných potravín a bioproduktov, pričom procesy ich produkcie a spracovania by sa mali nielen zefektívniť, ale mali by aj zminimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie a emisie skleníkových plynov.


viac o programe

 

V nadväznosti na predchádzajúci program 7.RP bola výzva rozdelená na štyri základné smery:

 

1. Poľnohospodárstvo a lesníctvo - tieto odvetvia sú esenciálnymi producentmi potravín, krmív a iných kľúčových produktov a skvalitňujú život obyvateľov, no v súvislosti so svojou činnosťou stoja momentálne pred viacerými problémami. Aktivity tohto programu by preto mali zabezpečiť udržateľnú produkciu kvalitných potravín, krmív, biomasy a zdrojov pre bioprodukciu. Dôraz sa tu kladie na efektívne a udržateľné využívanie prírodných zdrojov, na šetrný prístup voči životnému prostrediu, ale aj na vyrovnanie územného vývoja vidieckých oblastí Európskej únie. 

 

2. Agropotravinársky sektor pre bezpečnú a zdravú výživu - aktivity tejto oblasti smerujú k zabezpečeniu prístupu obyvateľov k bezpečnej, kvalitnej a výživnej strave. Aj tu je dôležitá udržateľnosť potravinárskej produkcie, spracovania a spotreby a čo najmenší možný negatívny dopad týchto procesov na životné prostredie.

 

3. Živé vodné zdroje a námorný výskum - morské a sladkovodné plochy sú masívnym zdrojom potravy a energie a pod záštitou Horizontu 2020 sa táto iniciatíva zameriava na efektívne spravovanie a využívanie živých vodných zdrojov, a teda bude napríklad klásť dôraz na efektívnu a kvalitnú akvakultúru a rybolov, ktoré budú šetrné k životnému prostrediu. Pozornosť bude tiež venovaná rozvoju modrých biotechnológií, vyvíjaniu inovácií v tomto odbore a námornému a morskému výskumu, čoho výsledkom by malo byť spoločensky prínosné využitie potenciálu európskych oceánov, morí a pobreží. 

 

4. Biopriemysel - kľúčovou výzvou tejto oblasti je zredukovať závislosť Európskej únie od fosílnych zdrojov. Dôležitá je preto transformácia zaužívaných spôsobov priemyselnej výroby na ekologicky šetrnú produkciu založenú na udržateľnosti a efektívnom využívaní biologických zdrojov. Dôraz je kladený na vývoj integrovaných biorafinérií a na otvorenie trhov orientovaných na bioprodukty. 

 

Aktuálne výzvy nájdete tu

   

foto: Designed by Freepik

 
 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia