Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Sektor zahraničných organizácií

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj je medzivládna organizácia zastrešujúca 34 ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta. Predstavuje jedinečné diskusné fórum poskytujúce členským štátom priestor na odborné diskusie týkajúce sa udržateľného hospodárskeho rastu, zvyšovania životnej úrovne obyvateľov, zamestnanosti a životného prostredia.

Zakladajúcu listinu OECD (Dohovor o OECD) podpísalo 14. decembra 1960 v Paríži 20 krajín, ktoré sa stali zakladajúci členmi OECD. Pôvodne sa OECD zameriavala na svojich členov, v súčasnosti spolupracuje s viac ako 70 krajinami sveta, ako aj mimovládnymi organizáciami a občianskou spoločnosťou. Vláda SR podala oficiálnu žiadosť o členstvo v OECD spolu s ostatnými krajinami V4 vo februári 1994 a v decembri 2000 sa SR stala oficiálnym 30. členom OECD.
Najvyšším rozhodovacím orgánom je Rada OECD . Každú členskú krajinu v nej zastupuje jeden predstaviteľ, pričom samostatného zástupcu má aj Európska únia. Rada OECD sa stretáva pravidelne na úrovni vedúcich Stálych misií a raz ročne na úrovni ministrov (tzv. Ministerská schôdzka Rady OECD), ktorej cieľom je prediskutovať a stanoviť priority pre prácu OECD.
Odborníci z vládnych inštitúcii, podnikateľskej a akademickej sféry členských krajín OECD sa stretávajú na stretnutiach rôznych výborov a pracovných skupín, ktoré sa venujú špecifickým oblastiam. V rámci OECD je činných vyše 200 výborov a pracovných skupín.
OECD pravidelne vypracováva a publikuje odborné štúdie a ekonomické štatistiky členských krajín.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia