Oddelenie pre výskum svalových buniek
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Štátny sektor

Oddelenie pre výskum svalových buniek

Medziodborová kooperácia umožňuje integráciu výsledkov získaných rôznymi metodikami a ich overenie pomocou počítačových modelov. Vedecký kolektív Oddelenia pre výskum svalových buniek sa preto skladá z biofyzikov, biológov, chemikov, elektronikov a informatikov. V tomto zmysle je OVSB pokračovateľom školy všeobecnej fyziológie založenej akademikom Jozefom Zacharom začiatkom 60-tych rokov.

Koncepčne je oddelenie zamerané na výskum mechanizmov spriahnutia excitácie a kontrakcie srdcových svalových buniek, ktoré je podstatou rytmickej práce srdca a predstavuje nosnú tému svetového výskumu funkcie srdcového svalu v zdraví aj chorobe. V súčasnosti sa na oddelení charakterizujú zmeny vápnikovej signalizácie a bunkovej mikroarchitektúry vyvolané experimentálnymi zásahmi cielenými na odhalenie rozhodujúcich molekulových mechanizmov a ich zosúladenie s jemnou štruktúrou svalovej bunky. Testuje sa hypotéza, že regulácia výkonu srdcového svalu je riadená synchronizáciou lokálne variabilných mikroskopických procesov prepájajúcich excitáciu s kontrakciu a že princíp lokálnej variability umožňuje priebežnú adaptáciu výkonu srdcového svalu na meniacu sa záťaž organizmu.

Na oddelení je vybudované metodologické a intelektuálne zázemie pre medzinárodne kompetitívny výskum. Po r. 1995 oddelenie získalo 2x prestížne granty z Howard Hughes Medical Institute, USA, a 2x veľké projekty 6. Rámcového programu EÚ (EUGeneHeart a CONTICA) pre základný výskum. 

Portfólio know-how oddelenia zahŕňa izoláciu funkčných srdcových svalových buniek, súčasné snímanie elektrickej aktivity buniek a vnútrobunkových vápnikových signálov, rekonštitúciu jednotlivých iónových kanálov v umelých membránach, ultraštruktúrnu analýzu buniek pomocou elektrónovej mikroskopie s kvantitatívnou morfometriou obrazov, a matematické modelovanie pre analýzu dát, integrovanie experimentov a počítačové simulácie správania študovaného systému.

Väčšina technik na oddelení je založená na vlastnom softvéri pre zber a analýzu údajov a na jedinečných modeloch funkcie iónových kanálov, tvorby vápnikových signálov a kvantitatívnej trojrozmernej ultraštruktúry svalových buniek. Originálny softvér slúži ako nástroj pre tvorbu hypotéz, ich verifikáciu pomocou údajov z experimentov, ako aj vizualizáciu výsledkov pre ich lepšie sprostredkovanie vedeckej obci. Vďaka šírke metodického záberu sú absolventi doktorandského štúdia na oddelení vítaní na významných svetových pracoviskách. Ostáva dúfať, že raz nájdu priaznivé podmienky pre uplatnenie svojho talentu a vedomostí aj doma na Slovensku.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia