Daniel Michniak
Veda a výskum

Daniel Michniak

Mgr., PhD.

Geografický ústav SAV

geograf

Mgr. Daniel Michniak, PhD. je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1997), kde získal aj vedeckú hodnosť PhD. v odbore regionálna geografia (2003). V Geografickom ústave SAV pôsobí od roku 1997 (najskôr ako interný doktorand, neskôr ako odborný, vedecký a samostatný vedecký pracovník). V rokoch 2006 – 2014 bol vedeckým tajomníkom, od novembra 2014 do apríla 2016 zástupcom riaditeľa a v mesiacoch máj a jún 2016 bol poverený vykonávaním funkcie riaditeľa. V rokoch 2010 – 2016 bol členom Vedeckej rady Geografického ústavu SAV. Od roku 2013 je zástupcom Geografického ústavu SAV v Sneme SAV.
Jeho vedecko-výskumná činnosť sa zameriava na regionálnu a humánnu geografiu, venuje sa štúdiu dopravnej dostupnosti a dochádzky za prácou, regionálnemu rozvoju a rozvoju cestovného ruchu.

Je riešiteľom viacerých medzinárodných a domácich projektov. Bol koordinátorom a hlavným riešiteľom slovenskej časti projektu INFRAREGTUR v Programe cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 – 2013 a národným expertom pre riešenie projektu Analýza výziev, potrieb a potenciálu regiónu Stredná Európa a jeho strategickej orientácie v rámci nadnárodnej spolupráce na obdobie rokov 2014 – 2020.

Je autorom a spoluautorom 58 vedeckých a odborných publikácií vydaných na Slovensku aj v zahraničí, z toho tri sú vedecké monografie, jedna vedecká štúdia charakteru vedeckej monografie, šesť kapitol vo vedeckých monografiách, 24 štúdií vo vedeckých časopisoch, 18 príspevkov v recenzovaných vedeckých zborníkoch a dve odborné monografie.

Je členom Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV, členom Siete pre výskum komunikačných a dopravných aktivít v Európe (NECTAR) a členom pracovnej skupiny pre územné plánovanie a výstavbu Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu.

V roku 2008 získal Cenu Slovenskej akadémie vied za výsledky spolupráce s vysokými školami (za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť – vedeckovýskumné práce Atlas obyvateľstva Slovenska a Demogeografická analýza Slovenska, spoluautor) a v roku 2010 Cenu Slovenskej akadémie vied za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť (cena udelená kolektívu Geografického ústavu SAV za encyklopedické dielo Slovensko A – Ž, spoluautor).

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia