Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ SPU
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Sektor vysokých škôl

Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ SPU

Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat sa ako jediná katedra na Slovensku špecializuje na výskum v oblasti malých hospodárskych zvierat, konkrétne chovu hydiny, rýb, brojlerových králikov, včiel, zveri, netradičných druhov vtákov, exotických vtákov a zvierat. Východiskovými témami vedy a výskumu na katedre sú:

  •     Produkcia kvalitných a bezpečných potravín v sektore hydinárstva, poľovníctva, včelárstva, králikárstva, akvakultúry a ostatných  minoritných odvetví živočíšnej výroby.
  •     Diverzita v populáciách autochtónnych a lokálne adaptovaných plemien hydiny v podmienkach SR. Optimalizácia liaharenských procesov z pohľadu akosti násadových vajec. Využitie neantibiotických stimulátorov rastu na úžitkové parametre hydiny a holubov.
  •     Ichtyologický prieskum vodných tokov, hodnotenie ichtyocenóz, hodnotenie produkčných parametrov vodných útvarov, hodnotenie trvalo udržateľného potenciálu ichtyocenóz pri rôznom systéme rybárskeho manažmentu. Kontaminácia akvatického prostredia cudzorodými látkami a ich dopad na kvalitu finálneho produktu.
  •     Škody spôsobené zverou v rastlinnej výrobe a ochrana proti nim. Vplyv kontaminácie životného prostredia na zdravotný stav zajaca poľného. Posúdenie jatočnej hodnoty a kvality mäsa vybraných druhov malej poľovnej zveri. Kontaminácia bažantej zveri a životného prostredia brokovým strelivom. Kontaminácia diviny diviačej zveri ťažkými kovmi.
  •     Šľachtenie špecializovaných línií brojlerových králikov pre intenzívne chovy. Experimentálne overenie alternatívnych biostimulačných metód synchronizácie estra králičíc. Overovanie účinku implementorov na reprodukčné ukazovatele králikov. Biodiverzita vlastností vybraných plemien králikov. Aplikácia moderných biotechnologických postupov v chove králikov.
  •     Zisťovanie príčin strát včelstiev na Slovensku. Testovanie včelích matiek a plemenárska práca vo včelárstve. Genetická štruktúra populácie slovenskej kranskej včely. Biodiverzita alternatívnych opeľovačov.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia