Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Štátny sektor

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet SR. Pôsobí na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Je ústredným orgánom štátnej správy pre:

 • priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov,
 • energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov a energetickú efektívnosť,
 • teplárenstvo a plynárenstvo,
 • ťažbu a úpravu tuhých palív, ťažbu ropy a zemného plynu, ťažbu rudných a nerudných surovín a vyhľadávanie a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažbu,
 • podporu malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podpory spracovania dreva a biotechnológií,
 • stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podnikateľského prostredia v oblasti spracovania dreva a biotechnológií,
 • vnútorný obchod, zahraničný obchod vrátane obchodu s vojenským materiálom a tvorby zahraničnej obchodnej politiky, ochranu spotrebiteľa s výnimkou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a koordináciu politiky vnútorného trhu Európskej únie
 • ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk nerastov,
 • hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín,
 • puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,
 • kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekurzormi potrebnými na ich výrobu,
 • riadenie úloh hospodárskej mobilizácie,
 • odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej sfére,
 • stratégiu tvorby a realizácie inovácií.

Medzi základné úlohy MH SR v oblasti vedy a techniky patrí koordinácia prípravy a posudzovanie úloh výskumu a vývoja podporujúcich program priemyselného výskumu a vývoja, ktorý je stanovený koncepčným zameraním technickej politiky priemyselných odvetví.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia