Centrum vedecko-technických informácií SR
Štátny sektor

Centrum vedecko-technických informácií SR

CVTI SR je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou Slovenskej republiky zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied.

Je štátnou príspevkovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktoré je jej zriaďovateľom. CVTI SR v oblasti vedy a techniky najmä:

 • Získava, uchováva a sprístupňuje všetky typy domácich a zahraničných dokumentov, vrátane noriem, patentov, firemnej literatúry, ako aj dokumentov OECD a Európskej únie
 • Poskytuje komplexné knižničné, informačné a rešeršné služby z domácich i zahraničných databáz
 • V rozsahu svojej pôsobnosti rozvíja a aplikuje progresívne formy, metódy a technológie umožňujúce pôsobenie v globálnom sieťovom prostredí a v podmienkach nastupujúcej informačnej spoločnosti
 • V súlade so svojím poslaním sa podieľa na informačnom zabezpečení zámerov štátnej vednej a technickej politiky monitorovaním organizácie a legislatívneho zabezpečenia vedy a techniky vo svete, informačnými prieskumami, vyhľadávaním a získavaním informačných zdrojov a prípravou informačných štúdií
 • Vykonáva správu Informačného systému výskumného a vývojového potenciálu (ISVVP) a jeho centrálnych databáz, zabezpečuje priebežnú aktualizáciu aplikačného programového vybavenia a jednotlivých subsystémov centrálne databázy, pripravuje distribučné verzie IS VVP pre centrálnu, rezortnú a užívateľskú úroveň, poskytuje technickú podporu užívateľom na všetkých úrovniach a sprístupňuje informácie z IS VVP verejnosti rôznymi formami
 • Na základe osobitných poverení ako domácich tak zahraničných inštitúcií – plní funkciu:
  • depozitnej knižnice OECD a Európskej únie,
  • národného strediska pre systém priemyselných a obchodných informácií v SR – IBIS,
  • národného predajcu a distribútora produktov vydavateľstva EÚ, EUR-OP Luxemburg,
  • výhradného distribútora softvérového systému CDS/ISIS (UNESCO),
  • koordinačného pracoviska pre technickú normalizáciu v oblasti terminológie, informácií a dokumentácie v SR,
  • národného člena Európskej asociácie pre sivú literatúru (EAGLE),
  • regionálneho patentového strediska.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia