Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.
Súkromný neziskový sektor

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.

SOVVA je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou založené za účelom pomoci rozvoja výskumu, vývoja a inovácií v Slovenskej republike prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou a zužitkovávania zahraničných skúseností a kontaktov.

SOVVA poskytuje služby, ktorých cieľom je pomáhať výskumno-vývojovým inštitúciám dosiahnuť vyššiu mieru úspešnosti pri získavaní dodatočných finančných prostriedkov pre ich výskumné aktivity, vytvárať funkčné prepojenia s ostatnými subjektmi v rámci spoločnosti a hospodárstva. Jedná sa najmä o služby v nasledovných oblastiach:

  • poskytovanie a šírenie vedecko-technických informácií, poznatkov a činností podporujúcich prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe
  • poradenstvo a expertízna činnosť v oblasti výskumu a vývoja
  • monitoring, prieskum, zber a analýza údajov, informácií a poznatkov
  • služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva
  • ďalšie vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie pre potreby výskumu a vývoja
  • činnosti podporujúce skvalitňovanie infraštruktúry výskumu a vývoja
  • činnosti podporujúce medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu.

Na základe zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR SOVVA od roku 2011 zabezpečuje technické, organizačné a administratívne fungovania podporných štruktúr 7. rámcového programu ES pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity a 7. rámcového programu EURATOM v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy, riadi fungovanie národných kontaktných bodov 7. RP a národných delegátov programových výborov 7. RP.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia