Peter Moczo
Veda a výskum

Peter Moczo

prof. RNDr., DrSc.

Geofyzikálny ústav SAV
Slovenská akadémia vied
Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie MATFYZ UK
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Univerzita Komenského v Bratislave

geofyzik

Štúdium: Matematicko-fyzikálna fakulta Karlovej univerzity Praha, 1980

Pracoviská a významné funkcie: Geofyzikálny ústav SAV (1993 - 2003 vedúci oddelenia seizmológie, 1997 - 2000 predseda vedeckej rady), Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (od 2004 vedúci katedry astronómie, fyziky Zeme, meteorológie a environmentálnej fyziky)

Najdôležitejšie výsledky: V celosvetovom meradle významne prispel k pokroku v numerickom modelovaní šírenia seizmických vĺn a seizmického pohybu v štrukturálne zložitých prostrediach. Založil teoretickú a výpočtovú seizmológiu na Slovensku. Viedol tímy, ktoré vybudovali Národnú sieť seizmických staníc a Lokálnu seizmickú sieť východné Slovensko. Viedol tímy, ktoré vykonali a pred MAAE obhájili komplexnú analýzu seizmického ohrozenia atómových elektrární Bohunice a Mochovce

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: 39/4/ vyše 1100; Najvýznamnejšie publikácie: Moczo, P., Kristek, J., Galis, M., Pazak, P., Balazovjech, M. (2007): The Finite-Diffe- rence and Finite-Element Modeling of Seismic Wave Propagation and Earthquake Motion. Acta Physica Slovaca 57(2), 177-406; Kapitola v monografii: Moczo, P., Robertsson, J. O. A., Eisner, L. (2007) : The finite-difference time-domain method for modeling of seismic wave propagation. In Advances in Wave Propagation in Heterogeneous Earth, 421-516, R.-S. Wu and V. Maupin, eds., Advances in Geophysics Vol. 48, R. Dmowska, ed., Elsevier - Academic Press.

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 8 

Medzinárodné projekty: 16 

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Učená spoločnosť SAV, Slovenská akademická spoločnosť, Slovenský národný komitét pre geodéziu a geofyziku (predseda) 

Významné ocenenia: Strieborná medaila FMFI UK, Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách, Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu, 2x Prémia Literárneho fondu

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia