Peter Celec
Veda a výskum

Peter Celec

doc., MUDr., Ing. RNDr., PhD., MPH.

Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK
Lekárska fakulta UK
Univerzita Komenského v Bratislave
Geneton, s.r.o.

prednosta Ústavu molekulárnej medicíny Lekárskej fakulty UK

Štúdium:
Normálna a patologická fyziológia, Lekárska fakulta Univerzity Komenského – doc. (2013)
Molekulárna biológia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského – RNDr. (2012)
Riadenie verejného zdravotníctva, Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity – MPH (2005 – 2008)
Normálna a patologická fyziológia, Lekárska fakulta Univerzity Komenského – PhD. (2003 – 2005)
Molekulárna biológia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského – Mgr. (2001 – 2006)
Financie, bankovníctvo, investovanie, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity – Ing. (1998 – 2004)
Všeobecné lekárstvo, Lekárska fakulta Univerzity Komenského – MUDr. (1997 – 2003)

Pracoviská a významné funkcie:
Molekulárno-medicínske centrum, Slovenská akadémia vied - vedecko-výskumný pracovník, riaditeľ ústavu (od r. 2013)
Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského – vedecko-výskumná práca, riadenie ústavu (od r. 2009)
Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského – vedecký pracovník (od r. 2006)
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského – odborný asistent, docent (od r. 2005)

Medzinárodné pobyty:
Georg-August Universität, Göttingen, Nemecko (2000 – 2001)
RWTH Aachen, Nemecko (2014)

Publikačná činnosť: 148 vedeckých článkov v karentovaných a impaktovaných časopisoch (796 citácií)

Hirschov index: 16

Granty:
Grant MZ SR 2006/24-UK-03
Molbiomed-Crohn: Systematic molecular approach to the pathophysiology, diagnosis and therapy of Crohn’s disease
zodpovedný riešiteľ

APVV-0598-06
Psychologic and molecular stress in pediatric oncologic patients in remission
zástupca zodpovedného riešiteľa

APVT-20-003104
Oxidative stress and the comparison of standard antioxidant and antioxidant gene therapy in experiments in vitro and in vivo
zástupca zodpovedného riešiteľa

APVV-0753-10
Molecular mechanism of testosterone effect on spatial abilities
zodpovedný riešiteľ

APVV-0754-10
The role of circulating nucleic acids in the pathogenesis of preeclampsia
zástupca zodpovedného riešiteľa

VSMP-II-0027-09
Salivary malondialdehyde as a marker of oxidative stress in stomatologic diseases
zodpovedný riešiteľ

Grants of the Ministry of Education
VEGA 1/4316/07
Microbial flora of the oral cavity as a modulator of oxidative stress in relation to caries
zodpovedný riešiteľ

VEGA 1/0307/08
Salivary markers of oxidative stress and their clinical application
zástupca zodpovedného riešiteľa

VEGA 1/0502/10
Molecular aspects of testosterone metabolism in the brain
zodpovedný riešiteľ

Členstvá v odborných a vedeckých organizáciách:
Člen hodnotiacej komisie pre European Contest for Young Scientist (EUCYS) (2009-2013)
Člen hodnotiacej komisie pre oblasť “Major diseases” pre 6. Rámcový program EK
Spoluzakladateľ a člen občianskeho združenia Klub detskej nádeje na pomoc detským onkologickým pacientom (od r. 1998)

Ocenenia:
Pamätný list ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udeľovaný mladým pracovníkom výskumu a vývoja do 35 rokov (2013)
Ocenenie Študentská osobnosť Slovenska za rok (2004)
Akademická pochvala dekana LF UK (2003)
Akademická pochvala rektora UK (2002)
Ocenenie Zondek-Preis na European Student Conference v Berlíne (2001)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia