Jozef Šibík
Veda a výskum

Jozef Šibík

RNDr., PhD.

Oddelenie geobotaniky
Ústav biológie rastlín a biodiverzity SAV
Slovenská akadémia vied

botanik

Štúdium:
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského (1998 - 2003)
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied (2003 - 2006)

Pracoviská a významné funkcie:
Botanický ústav SAV (od r. 2003)
hosťujúci výskumník na Colorado State University, U.S.A. (2013)
Department of Botany & Zoology, University of Stellenbosch, South Africa (2007)

Časopisecké publikácie, patenty:

Knihy: Jarolímek I. & Šibík J. (eds) 2008. Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Slovakia. – Veda, Bratislava, 332 p. (ISBN 978–80–224–1024–3);
Kliment J., Valachovič M. (eds), Bernátová D., Dúbravcová Z., Jarolímek I., Petrík A., Šibík J., Uhlířová J. 2007. Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 4. Vysokohorská vegetácia. – Veda, Bratislava, 388 p. (ISBN 978-80-224-0951-3).

Kapitoly v knihách: Šibík J., Kliment J., Jarolímek I., Janák M. 2011: 16. Krátkosteblové neutro- až acidofilné (sub)alpínske trávniky. – In Šefferová V., Plassman Čierna M. (eds). Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu biotopov. Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, http://www.daphne.sk/mm/manazmentove-modely;
Kliment J., Šibík J., Jarolímek I., Janák M. 2011: 15. Krátkosteblové bazifilné (sub)alpínske trávniky. – In Šefferová V., Plassman Čierna M. (eds). Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu biotopov. Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, http://www.daphne.sk/mm/manazmentove-modely;
Jarolímek I., Kliment J., Šibík J., Janák M. 2011: 20. Vysokohorské vysokobylinné nivy. – In Šefferová V., Plassman Čierna M. (eds). Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu biotopov. Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, http://www.daphne.sk/mm/manazmentove-modely;
Jarolímek, I., Šibík, J., Tichý, L., Kliment, J. 2008. Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Slovakia. – In Jarolímek, I. & Šibík, J. (eds) Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Slovakia. Veda, Bratislava, p. 9–294. (ISBN 978–80–224–1024–3);
Jarolímek, I., Šibík, J., Hegedüšová, K., Janišová, M., Kliment, J., Kučera, P., Májeková, J., Michálková, D., Sadloňová, J., Šibíková, J., Škodová, I, Uhlířová, J., Ujházy, K., Ujházyová, M., Valachovič, M., Zaliberová, M. 2008: A list of vegetation units of Slovakia. – In Jarolímek, I. & Šibík, J. (Eds). Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Slovakia. Veda, Bratislava, p. 295–329. (ISBN 978–80–224–1024–3);
Šibík J., Petrík A, Valachovič M. & Dúbravcová Z., 2007: Carici rupestris-Kobresietea bellardii. – In: Kliment J. & Valachovič M. (eds). Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 4. Vysokohorská vegetácia. Veda, Bratislava, p. 209 – 249. (ISBN 978-80-224-0951-3);
Šibík, J., Kliment, J., Jarolímek, I. & Dúbravcová, Z. 2007. Loiseleurio-Vaccinietea. – In Kliment, J. & Valachovič, M. (eds). Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 4. Vysokohorská vegetácia. Veda, Bratislava, p. 283 – 317. (ISBN 978-80-224-0951-3);
Kliment J., Jarolímek I. & Šibík J., 2007: Mulgedio-Aconitetea. – In Kliment J. & Valachovič M. (eds). Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 4. Vysokohorská vegetácia. Veda, Bratislava, p. 21 – 129. (ISBN 978-80-224-0951-3);
Kliment J., Bernátová D., Jarolímek I., Petrík A., Šibík J. & Uhlířová J., 2007: Elyno-Seslerietea. – In: Kliment J. & Valachovič M. (eds). Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 4. Vysokohorská vegetácia. Veda, Bratislava, p. 147 – 208. (ISBN 978-80-224-0951-3).

Články vo vedeckých časopisoch: Dingová Košuthová A. & Šibík J. 2013. Ecological indicator values and life history traits of terricolous lichens of the Western Carpathians. Ecological Indicators 34: 246-259.
Budzáková M., Galvánek D., Littera P. & Šibík J. 2013. The wind and fire disturbance in Central European mountain spruce forests: the regeneration after four years. Acta Soc. Bot. Polon. 82/1: 13–24.
Šibíková-Svitková I. & Šibík J. 2012. An expert-based classification of high-altitude arctic-alpine vegetation of the class Carici rupestris-Kobresietea Ohba 1974: Achievements and obstacles. Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology: 1-18. (DOI: 10.1080/11263504.2012.736422).
Šibík J. 2012: Slovak Vegetation Database. In Dengler J., Oldeland J., Jansen F., Chytrý M., Ewald J., Finckh M., Glöckler F., Lopez-Gonzalez G., Peet R. K. & Schaminée J. H. J. (eds) Vegetation databases for the 21st century. Biodiversity & Ecology 4/1: 429–429.
Šibík J., Šibíková I. & Kliment J., 2010: The subalpine Pinus mugo-communities of the Carpathians with a European perspective. – Phytocoenologia, Berlin-Stuttgart, 40/2-3: 155-188. DOI: 10.1127/0340 - 269X/2010/0040 – 0436.
Šibíková I., Šibík J., Hájek M. & Kliment J., 2010: The distribution of arctic-alpine elements within high-altitude vegetation of the Western Carpathians in relation to environmental factors, life forms and phytogeography. – Phytocoenologia, 40/2-3: 189-203. DOI: 10.1127/0340 - 269X/2010/0040 – 0441.
Šibík, J., Dítě, D., Šibíková, I. &  Pukajová, D. 2008. Plant communities dominated by Pinus mugo agg. in Central Europe – comparison of the oligotrophic communities rich in Sphagnum. – Phytocoenologia 38/3: 221–238.
Šibík, J., Valachovič, M. & Kliment, J. 2005. Plant communities with Pinus mugo (alliance Pinion mugo) in the subalpine belt of the Western Carpathians – a numerical approach. – Acta Soc. Bot. Polon. 74/4: 329–343.
Šibíková I., Šibík J., Jarolímek I. & Kliment J., 2009: Current knowledge and phytosociological data on the high-altitude vegetation in the Western Carpathians – a review. – Biologia, Bratislava, 64/2: 215–224.
Májeková, J., Zaliberová, M., Šibík, J. & Klimová, K., 2010: Changes in segetal vegetation in the Borská nížina Lowland (Slovakia) over 50 years. – Biologia, Bratislava, 65/3: 465-478.
Kliment, J., Šibík, J., Šibíková, I., Dúbravcová, Z., Jarolímek, I. & Uhlířová, J. 2010: High-altitude vegetation of the Western Carpathians – a syntaxonomical review. – Biologia, Bratislava, 65/6: 965-989. DOI: 10.2478/s11756-010-0109-4.
Petrík A., Dúbravcová Z., Jarolímek I., Kliment J., Šibík J. & Valachovič M., 2006: Syntaxonomy and ecology of plant communities of the Carici rupestris-Kobresietea bellardii in the Western Carpathians. – Biologia, Bratislava, 61/4: 393–412.
Kliment J., Šibíková I. & Šibík J., 2011: On the occurrence of the arctic-alpine and endemic species in the high-altitude vegetation of the Western Carpathians. Thaiszia J. Bot. 21: 45-60.

Vedecka výchova: bakalári/diplomanti/doktorandi: 4/3/3

Domáce projekty: zodpovedný riešiteľ: 2 riešiteľ: 7

Členstvo vo vedeckých organizáciách:
člen vedeckej rady Botanického ústavu SAV
člen zonačnej komisie Tatranského národného parku
člen Slovenskej botanickej spoločnosti

Významné ocenenia: 
Silingerova cena (2005)
Cena Literárneho fondu SAV (2007)
Holubyho pamätná medaila (2009)
čestná plaketa SAV (2010)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia