Sergej Hloch
Veda a výskum

Sergej Hloch

doc., Ing., PhD.

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove TUKE
Technická univerzita v KE

vedecko-pedagogický pracovník

Vzdelávanie a príprava:
Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach – Výrobné technológie – doc. (2008)
Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach – Strojárske technológie a materiály – PhD. (2001 – 2004)
Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach – Všeobecné strojárstvo – Ing. (1996 – 2001)

Pracoviská a významné funkcie:
Hornicko – Geologická Fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – vedecko-pedagogický pracovník (od r. 2010)
Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove – vedecko-pedagogický pracovník (od r. 2010)
Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach – vedecko-pedagogický pracovník (od r. 2008)
Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach – zástupca vedúceho katedry (2005 – 2008)
Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach – odborný asistent (2003 – 2005)
Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach – interný doktorand (2001 – 2003)

Publikačná činnosť:
vyše 350 publikácií vydaných v 20 krajinách sveta SK, GB, Fínsko, Estónsko, Bielorusko, Bulharsko, Rumunsko, India, Malajzia, USA, ČR, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Poľsko, Holandsko, UAE, Turecko, Maďarsko, Švajčiarsko;
z toho: 24 karentovaných časopisov, 6 – monografií, 3 patenty, 2 úžitkové vzory, h-index = 12.

Členstvo vo výboroch zahraničných vedeckých konferencií:
HR | ICET 2013 - International Congress of Engineering and Technology
HR | PLIN 2013 - 11th Natural Gas, Heat and Water Conference
HR | PLIN 2012 - 10th Natural Gas, Heat and Water Conference
HR | TEAM 2012 - Technique, Education, Agriculture & Management
CZ | 2011 Water Jet - Vodní Paprsek 2011
MY | ICOMAST 2006 - International Conference on Manufacturing Science and Technology, Melaka Malajzia – vedúci sekcie – progresívne technológie
RO | ICAMaT 2007 vedúci sekcie „Nanotechnológie a nekonvenčné systémy“ a sekcie „Kvalita produkcie“ v rámci konferencie ICAMaT 2007 v Rumunsku

Recenzná činnosť v indexovaných časopisoch:
Experimental Thermal and Fluid Science (CC – IF 1,414)
The International Journal of Machine Tool and Manufacture (CC – IF 2,169)
Minimally Invasive Therapy and Allied Technologies (CC – IF 0,943)
Collegium Antropologicum (CC – IF 0,614)
International Journal of Surface Science and Engineering (CC – IF 0,5)
Technical Gazette (IF 0,6)
Metalurgija (IF 0,6)
Journal of Engineering Science and Technology
The Open Industrial and Manufacturing Engineering Journal
IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement
Precision Instrument and Mechanology
Advances in Materials Science

Projekty:
2015 – zodpovedný riešiteľ medzinárodného vedeckého multidisciplinárneho projektu WORTH 15_PA07-C1 Pulsating water je tas an orthopaedic technique without thermal and mechanical damage of large joints with minimal traumatizing impact on patient (http://worth.webnode.sk/)
2013 – riešiteľ v medzinárodnom projekte Biotribológia dentálnych materiálov (University of Salerno)
2013 – riešiteľ v medzinárodnom projekte OrtoFlex - Flexible manufacturing of customized spinal orthoses financovaný EU, IPA IIIc grantovou schémou (J.J. Strossmayer University of Osijek)
2012 – 2014 – riešiteľ v projekte OPVK Integrita – Systém vzdelávaní pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství – integrity povrhu (Západočeská univerzita v Plzni)
2013 – Zodpovedný riešiteľ projektu aplikovaného výskumu APVV 0207-12 – Hydromon
2011 – vedúci projektu - VEGA - Štúdium fenoménu interakcie hydroabrazívneho prúdu s materiálom pomocou vibrácií a akustickej emisie
2008 – Zapojenie sa do vedeckých projektov a prednáškovej činnosti na základe schváleného projektu RRC/03/2010 z MSK na "podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezkém kraji
2009 – zodpovedný riešiteľ projektu „Zvýšenie kvality edukácie, výskumu a vývoja na Fakulte výrobných technológiách TUKE zriadením alternatívnych foriem odborných knižníc a overenie pôsobenia Informačného centra pre výskum a vývoj v regióne Prešova“ č. 029-006TUKE-8/2008
2009 – príprava a vypracovanie projektu „Výskum a vývoj automatického kotla na štiepku“, schválený pod číslom VMSP-P-0103-09 (Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV)
2009 – Racionalizácia výroby foriem pre vstrekovanie plastov v Prvej prešovskej nástrojárni, s.r.o. pomocou technológie delenia vysokorýchlostným hydroabrazívnym prúdom
2008 – vypracovanie projektu „Rozvoj ekovýroby a konkurencieshopnosti v Gelnickom okrese zhodnotením surovín z káblových odpadov“ pre firmu Vamax-x, s.r.o., Gelnica v rámci operačného programu koncurencieschopnosť a hospodársky rast
2007 – príprava projektu „Podpora zvýšenia kvalifikácie a povedomia v špičkových technológiách pomocou 2D a 3D počítačovej simulácie a modelovania a použitie inovačných prístupov na zlepšenie konkurencieschopnosti v textilnom sektore“
2007 – vedúci projektu VEGA „Nelineárne matematické modelovanie a vibrodiagnostika progresívnych technologických procesov pri delení ťažkoobrábateľných materiálov pomocou DoE a Taguchiho dizajnu“
2007 – participácia na implementácii projektu Central European Regions Cluster for Energy from Renewables NETwork
2006 – zodpovedný riešiteľ inštitucionálnej úlohy 4/2006 na FVT TU
2005 – príprava a implementácia Small Project – Nové trendy v prevádzke technologických systémov
2004 – spoluriešiteľ IVF Small Project – Manažnemt výrobných systémov
2003 – vypracovanie a implementácia projektu VEGA ”Optimalizácia technologického procesu rezania vysokorýchlostným hydroabrazívnym prúdom pomocou matematického modelovania a plánovania experimentov
2003 – 2003 Spoluriešiteľ na projekte Tunelu Branisko (prevádzkový poriadok) 2003

Patenty, vynálezy a úžitkové vzory:
Patent: Mullerová j., Borovička A., Valíček J., Muller M., Hloch S., Lupták M. Spôsob regulácie výkonu splyňovacieho kotla G06F17/00 č.50023-2009
Patent: Způsob generování modulací kapalinového toku a zařízení k jeho provádění – patent realizovaný v spolupráci s s RNDr. Milenou Kušnerovou, Ph.D., Ing. Janem Valíčkem, Ph.D. a Bc. Petrem Hlaváčkem
Vynález: Způsob navrhování technologie hydroabrazíního dělení materiálů. č.E83508
Úžitkový vzor: Zařizení pro generování modulací kapalinového toku. Kušnerová, M., Valíček, J., Hlaváček, P., Hloch, S. Česká republika. ÚV 19423
Úžitkový vzor: Spôsob regulácie výkonu kotla. 50034-2009. Číslo zápisu: 5414. Mullerová j., Borovička A., Valíček J., Muller M., Hloch S., Lupták M.

Členstvá:
2009 - Člen Vedeckej rady FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove
2013 – 2014 – člen ASME - American Society of Mechanical Engineers
UAE | Bentham open - The Open Industrial & Manufacturing Engineering Journal
TR | Journal of Naval Science and Engineering
USA | Bowen publishing - Journal of Mechanical Engineering and Technology
SK | Mediast – Strojárstvo/Strojírenství
HR | Hrčak - Tehnički vjesnik / Technical Gazette
CZ | TRANSACTIONS of the VŠB - Technical University of Ostrava, Mechanical Series

Ocenenia:
2008|Werner von Siemens Excellence Award
2008|Čestné uznanie v rámci súťaže Vedec roka v kategórii Mladý vedec roka 2008
2009|Inovatívne riešenia – tretie miesto v rámci Európskeho roka kreativity a inovácií 2009 2010|Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu VEGA 1/4157/07
2011|Najlepšia prezentácia – za „Concept of abrasive water jet technology using at orthopedic surgery during total hip replacement“ na konferencii WaterJet 2011
2012|Najlepšia prezentácia – Ocenenie vedeckým výborom konferencie TEAM 2012 – Slavonski Brod v Chorvátsku za príspevok „Using water jet in orthopaedic surgery“
2013|Fellowship J. E. Purkyně udelený Akadémiou věd Českej republiky
2015| Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu VEGA 1/0972/11
2015| Osobnosť roka v oblasti technológií v rámci oceňovania Vedec roka 2014

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia