Ľubomír Švorc
Veda a výskum

Ľubomír Švorc

Doc. Ing., PhD.

Slovenská technická univerzita v BA

technológ

Pedagogické pôsobenie:    
•    vedúci bakalárskych projektov a diplomových prác (9),
•    školiteľ dizertačných prác (3),    
•    vedúci elektrochemického cyklu Laboratórnych cvičení z inštrumentálnych analytických metód,
•    vedenie Laboratórnych cvičení z odmernej analýzy,
•    výučba Seminárov z analytickej chémie I a II,
•    výučba vybraných kapitol v predmete Elektroanalytická chémia.

Vedeckovýskumná profilácia a praktické znalosti v odbore:
•    vývoj, charakterizácia a využitie nových elektródových materiálov a vývoj nových metód v oblasti elektroanalytickej chémie so zameraním na riešenie problémov stanovenia požadovaného analytu na stopovej a ultrastopovej koncentračnej hladine vo vzorkách potravinárskeho, klinického a environmentálneho charakteru,
•    skúsenosti v oblasti monokryštálovej rtg. štruktúrnej analýzy (príprava monokryštálov, riešenie a spresňovanie kryštálových a molekulových štruktúr) a vplyv štruktúry na biologickú aktivitu (QSAR),
•    praktické znalosti v oblasti vývoja nových metód v analytickej chémii pre stanovenie stopových a ultrastopových koncentrácii zložiek životného prostredia v beztukových potravinách.

Riešené a vedené výskumné projekty:
•    vedúci riešiteľ projektu VEGA č. 1/0051/13: „Využitie nových elektródových materiálov na báze bórom dopovaného diamantu a bizmutu na riešenie úloh potravinárskej, klinickej a environmentálnej stopovej analýzy“,
•    spoluriešiteľ projektu VEGA č. 1/0361/14: „Vývoj elektrochemických senzorov a biosenzorov s polymérnymi a biomimetickými membránami pre nové spôsoby imobilizácie selektora, nové detekčné princípy a externú ochranu“,
•    spoluriešiteľ projektu APVV-0797-11: „Vývoj nových analytických metód na stanovenie a charakterizáciu biologicky aktívnych látok“,
•    zodpovedný riešiteľ v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov STU (2012),
•    riešiteľ niekoľkých VEGA a APVV projektov (2006-2011).

Iné vedecké aktivity:
•    člen Medzinárodnej elektrochemickej spoločnosti ISE (International Society of Electrochemistry),
•    predseda Odbornej skupiny analytickej chémie Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV,
•    člen organizačného výboru pre konferencie (ACP 2010, ACP 2012, ACP 2014) a semináre (Eurachem - Slovakia).

Publikačná aktivita:     
•    63 vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch,
•    3 vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch,
•    1 vedecká práca v zahraničnom nekarentovanom časopise,
4 vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Citácie (bez autocitácií):

SCI: 216
Knižné: 17
Iné: 31

Dosiahnuté ocenenia:    
•    Cena firmy Metrohm Česká Republika za najlepšiu publikáciu mladého elektroanalytického chemika do 35 rokov v roku 2013 (publikácia: Ľ. Švorc, M. Rievaj, D. Bustin: Green electrochemical sensor for environmental monitoring of pesticides: Determination of atrazine in river waters using a boron-doped diamond electrode; Sens. Actuators, B 181, 294-300, 2013).
•    Vedec roka SR 2014 v kategórii Mladá osobnosť vedy

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia