Ján Gúgh
Veda a výskum

Ján Gúgh

Mgr., PhD.

mediálny a projektový manažér SOS/BirdLife Slovensko

Vzdelanie:
1996 – 2000 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Nové Zámky

2000 – 2005 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, aprobácia učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov informatika – ekológia

2005 – 2011 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Ochrana a využívanie krajiny, doktorandské štúdium, dizertačná skúška a práca na tému: Vplyv rozdielneho využívania vodných stanovíšť Nitrianskeho kraja na avifaunu

Zamestnanie:
2005 – 2007 Súkromné gymnázium Mercury, Bratislava, pedagogický pracovník

2007 – súčasnosť Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, koordinátor pre
členský servis, mediálny manažér, projektový manažér

Odborné skúsenosti:
2006 – súčasnosť Koordinácia a realizácia zimného sčítania vodného vtáctva v regióne Dolného Podunajska. pravidelný monitoring hniezdnych, migračných a zimujúcich spoločenstiev vodných vtákov na Dunaji a mokradiach Podunajska.

2008 – súčasnosť Koordinovanie hniezdneho sčítania vodného vtáctva.

2009 – 2011 Riadenie projektov na obnovu lúčnych biotopov na Podunajskej a Východoslovenskej nížine: Využitie biomasy Gedrianskych lúk EN 2009-029 a Využitie biomasy lúčnych ekosystémov GEF/SGP UNDP.

2009 – 2010 Riadenie projektu Vytvorenie spoločnej on-line ornitologickej databázy HUSK 08/01/148 v spolupráci s MME/BirdLife Maďarsko a Slovenskou akadémiou vied – projekt zameraný na vývoj online databázy na zber ornitologických údajov o výskyte vtáctva v pohraničných chránených vtáčích územiach, rozvoj dobrovoľníctva a popularizáciu ornitológie.

2009 – 2011 Odborný garant projektu Prelet ponad Európou FOND NIL-II-011 riešeného v spolupráci Gymnázia na Hubeného ulici 23 a Lichtenštajnského gymnázia vo Vaduze.

2011 – 2015 Monitoring výberových druhov vtákov pre Štátnu ochrany prírody SR Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ, príprava publikácií.

2012 – 2014 Riadenie a odborná práca na projekte Ochrana a výskum vtáctva bez hraníc HUSK1101/2.2.1/0336 - mapovanie dravcov v pohraničných územiach, telemetrické sledovanie bocianov bielych.

2011 – po súčasnosť Spolupráca na projekte Life Ochrana bučiaka veľkého a chochlačky bielookej v Chránenom vtáčom území Medzibodrožie na východnom Slovensku LIFE NAT/SK/000395 - mediálne a propagačné aktivity.

2012 – po súčasnosť Riadenie a odborná práca na projekte Life Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov v budovách na Slovensku LIFE NAT/SK/000079 - metodické zastrešenie mapovania, vyhodnocovanie výsledkov, praktická ochrana a metodika ochrany synantropných druhov vtákov.

2013 – po súčasnosť Koordinácia a odborná práca na projekte Integrovaný manažment riečnych ekosystémov na južnom Slovensku LIFE NAT/SK/000488 od 2013 po súčasnosť.

Ďalšie pracovné skúsenosti:
Riešiteľ projektov zameraných na popularizáciu ochrany vtáctva – Ochrana dážďovníka tmavého – Zelené projekty MŽP 2008, ekovýchovný projekt Na krídlach poznania podporený MŠR SR a organizáciou Iuventa, projekt Jar ožíva – Spring alive – medzinárodná kampaň na pozorovanie príletov sťahovavých vtákov, realizácia náučných chodníkov.

Popularizácia ochrany vtáctva práca, organizovanie exkurzií, prednášok, diskusií a informačných stánkov, príprava vedecko-populárneho časopisu Vtáky, on-line kampane

Koordinátor medzinárodných celoeurópskych podujatí – Európske dni vtáctva 2008, 2010, 2013, supervisor pre EuroBirdwatchod roku 2014

Vzdelanie

 

1996 – 2000               Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Nové Zámky

 

2000 – 2005               Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, aprobácia

učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov informatika – ekológia

 

2005 – 2011                Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Ochrana

a využívanie krajiny, doktorandské štúdium, dizertačná skúška a práca na

tému: Vplyv rozdielneho využívania vodných stanovíšť Nitrianskeho kraja

na avifaunu

 

Zamestnanie

 

2005 – 2007               Súkromné gymnázium Mercury, Bratislava, pedagogický pracovník

 

2007 – súčasnosť       Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, koordinátor pre

členský servis, mediálny manažér, projektový manažér

 

Odborné skúsenosti

 

2006 – súčasnosť                  Koordinácia a realizácia zimného sčítania vodného vtáctva v regióne Dolného Podunajska. pravidelný monitoring hniezdnych, migračných a zimujúcich spoločenstiev vodných vtákov na Dunaji a mokradiach Podunajska.

2008 – súčasnosť         Koordinovanie hniezdneho sčítania vodného vtáctva.

 

2009 – 2011                  Riadenie projektov na obnovu lúčnych biotopov na Podunajskej a Východoslovenskej nížine: Využitie biomasy Gedrianskych lúk EN 2009-029 a Využitie biomasy lúčnych ekosystémov GEF/SGP UNDP.

 

2009 – 2010                  Riadenie projektu Vytvorenie spoločnej on-line ornitologickej databázy HUSK 08/01/148 v spolupráci s MME/BirdLife Maďarsko a Slovenskou akadémiou vied – projekt zameraný na vývoj online databázy na zber ornitologických údajov o výskyte vtáctva v pohraničných chránených vtáčích územiach, rozvoj dobrovoľníctva a popularizáciu ornitológie.

                                     

2009 – 2011                           Odborný garant projektu Prelet ponad Európou FOND NIL-II-011 riešeného v spolupráci Gymnázia na Hubeného ulici 23 a Lichtenštajnského gymnázia vo Vaduze.

 

2011 – 2015                  Monitoring výberových druhov vtákov pre Štátnu ochrany prírody SR Spracovanie podkladov  pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ, príprava publikácií.   

 

2012 – 2014                  Riadenie a odborná práca na projekte Ochrana a výskum vtáctva bez hraníc HUSK1101/2.2.1/0336 - mapovanie dravcov v pohraničných územiach, telemetrické sledovanie bocianov bielych.

 

2011 – po súčasnosť    Spolupráca na projekte Life Ochrana bučiaka veľkého a chochlačky bielookej v Chránenom vtáčom území Medzibodrožie na východnom Slovensku LIFE NAT/SK/000395 - mediálne a propagačné aktivity.

 

2012 – po súčasnosť             Riadenie a odborná práca na projekte Life Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov v budovách na Slovensku LIFE NAT/SK/000079 - metodické zastrešenie mapovania, vyhodnocovanie výsledkov, praktická ochrana a metodika ochrany synantropných druhov vtákov.

 

2013 – po súčasnosť    Koordinácia a odborná práca na projekte Integrovaný manažment riečnych ekosystémov na južnom Slovensku LIFE NAT/SK/000488 od 2013 po súčasnosť.

 

Ďalšie pracovné

skúsenosti                              Riešiteľ projektov zameraných na popularizáciu ochrany vtáctva – Ochrana dážďovníka tmavého – Zelené projekty MŽP 2008, ekovýchovný projekt Na krídlach poznania podporený MŠR SR a organizáciou Iuventa, projekt Jar ožíva – Spring alive – medzinárodná kampaň na pozorovanie príletov sťahovavých vtákov, realizácia náučných chodníkov.

 

Popularizácia ochrany vtáctva práca, organizovanie exkurzií, prednášok, diskusií a informačných stánkov, príprava vedecko-populárneho časopisu Vtáky, on-line kampane  

 

Koordinátor medzinárodných celoeurópskych podujatí – Európske dni vtáctva 2008, 2010, 2013, supervisor pre EuroBirdwatchod roku 2014

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia