Technická univerzita Zvolen
Sektor vysokých škôl

Technická univerzita Zvolen

Technická univerzita vo Zvolene sa hrdo hlási k jednému z prvých technických vysokoškolských vzdelávaní na svete, ktorého počiatky sú spojené so vznikom Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici v roku 1762, kde sa od roku 1770 začalo s výučbou lesníckych disciplín.

V súlade so zásadami demokracie a humanizmu a v súlade s platnými zákonmi univerzita vykonáva vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť, ktorá nadväzuje na dlhodobú tradíciu lesníckeho a drevárskeho vzdelávania a výskumu na Slovensku. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečné postavenie so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením pôsobenia do príbuzných a aplikačných oblastí, ktorými sú najmä prírodné a technické vedy, ekonómia, manažment a umenie.

Organizačnú štruktúru tvoria Lesnícka fakulta, Drevárska fakulta, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky.

Vedeckovýskumná činnosť na Technickej univerzite vo Zvolene vychádza z nosných smerov jednotlivých fakúlt a pokrýva oblasti "Les - Drevo - Ekológia a environment - Výrobná a environmentálna technika - Obnoviteľné zdroje energie". Obsahová náplň vedy a výskumu na Technickej univerzite vo Zvolene pre roky 2007 - 2013 je v súlade s "Dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky Slovenska".

Súčasťou výskumu fakulty sú projekty ako napr. Biotické indikátory a antropogénne zmeny v krajine či Vlastnosti a funkcie geosystémov ako krajinnoekologická základňa pre integrovaný manažment krajiny.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia