Karol Marhold
Veda a výskum

Karol Marhold

prof., RNDr., CSc.

Oddelenie taxonómie vyšších rastlín
Ústav biológie rastlín a biodiverzity SAV
Slovenská akadémia vied

botanik

Štúdium:
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, (2009) - menovanie profesorom botaniky
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze (2001) - habilitácia (doc.)
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (1985 – 1992) - CSc.
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (1978 – 1983) - štúdium ukončené s titulom RNDr.

Pracoviská a významné funkcie:
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky (od r. 2001) - v súčasnosti profesor
Botanický ústav Akademie věd České republiky (1994–2005) - editor časopisu Folia Geobotanica
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied (predtým Ústav experimentálnej biológie a ekológie CBEV SAV), Oddelenie taxonómie vyšších rastlín (od 1983) - v súčasnosti vedúci vedecký pracovník

Najdôležitejšie výsledky:
Karol Marhold, prof. RNDr., CSc. sa spolu so svojimi spolupracovníkmi sústredia na viaceré okruhy problémov, medzi ktoré patria napríklad taxonomické hodnotenie, mikroevolučné vzťahy a speciačné mechanizmy v čeľadiach Brassicaceae a Asteraceae s využitím kombinácie molekulárnych, morfologických a karyologických markerov, pôvod polyploidov v čeľadi Brassicaceae a fylogeografia európskych a ázijských druhov z čeľade Brassicaceae. 

V rámci dlhodobého medzinárodného projektu tiež prispievajú k vytvoreniu celoeurópskeho katalógu vyšších rastlín, ktorý bude základnou referenčnou príručkou o tejto skupine rastlín pre potreby základného výskumu a praktického použitia. 

Karol Marhold je spoluautorom a jedným z dvoch hlavných editorov základného referenčného zoznamu rastlín používaného pre územie Slovenska, ako aj spolueditorom dvoch vydaní Medzinárodného kódu nomenklatúry rias, húb a rastlín (predtým Medzinárodný kód botanickej nomenklatúry).

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy:
Karol Marhold publikoval 108 vedeckých článkov registrovaných v databáze WOS s 750 evidovanými citáciami. Je spolueditorom Medzinárodného kódu botanickej nomenklatúry (2006), Medzinárodného kódu nomenklatúry rias, húb a rastlín (2012), Zoznamu nižších a vyšších rastlín Slovenska (1998) a diela Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia (2007). V súčasnosti sa v rámci Zoznamu nižších a vyšších rastlín Slovenska pripravuje nové vydanie časti Vyššie rastliny. 

Medzinárodné projekty:
Vedúci tímu Botanického ústavu SAV ako partnerskej inštitúcie projektov 5. RP EÚ (ENBI, BioCASE, Euro+Med PlantBase), 6. RP EÚ (EDIT, INTRABIODIV, ENSCONET) a 7. RP EÚ (EU BON, PESI).
Vedúci pracovného balíka projektu Rámcového programu EÚ CIP (OpenUp!).
Vedúci tímu Botanického ústavu SAV podieľajúceho sa na projekte digitalizácie botanických zbierok Global Plant Initative, podporovaného nadáciou Anrdewa W. Mellona.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:
International Association for Plant Taxonomy (od r. 1991) – Secretary-General, CEO (2011–2017)
Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area (od r. 1995)
        Member of the International Board (od r. 2001) 
        Member of the Executive Council (od r. 2013)
International Organization of Plant Biosystematists (od r. 1985)
        President-Elect (2004 – 2008)
        President (2009 – 2017)
Fellow of the Linnean Society (London) (FLS) (od r. 1991)
American Society of Plant Taxonomists (od r. 1989)
Society of Systematic Biologists (od r. 2004)
Botanical Society of America (od r. 1998)
Systematics Association (od r. 1991)
Česká botanická společnost (predtým Československá botanická společnost) (od r. 1983)
Slovenská botanická spoločnosť (od r. 1982)
Československá biologická společnost (od r. 2008)

Významné ocenenia:
Pamätná Holubyho medaila SBS pri SAV (2000)
Vedúci tímu, ktorému bola udelená Medaila pri príležitosti 60. výročia založenia SAV (2013)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia