Zita Izakovičová
Veda a výskum

Zita Izakovičová

RNDr., PhD.

Ústav krajinnej ekológie SAV
Slovenská akadémia vied

ekologička

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 1984

Pracoviská a významné funkcie: Ústav expe­rimentálnej biológie a ekológie SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV (predsedníčka vedeckej rady), Snem SAV

Najdôležitej­šie výsledky: Monografie: Krajinno-ekologické podmienky trvalo udržateľného rozvoja (1997); Krajina ako geosystém (1997); Kon­cepcia trvalo udržateľného rozvoja a metodika spracovania Agendy 21 na regionálnej a lokálnej úrovni (2000), Metodika územného systému ekologickej stability (2000), Metodika integrovaného manažmentu krajiny (2006), Atlas reprezentatívnych geosystémov (2006), Revitalizácia poľnohospodárskej krajiny (2008); Náučný film: Krajina a jej trvalo udržateľný rozvoj (2009).

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: 122/51/272

Medzinárodné projekty: 7/9

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Komisia pre životné prostredie SAV (od 2007 podpredsedníčka), Medzi­národná únia krajinných ekológov, Slovenská asociácia krajinných ekológov (členka výboru), Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV (od 2010 predsedníčka), Slovenský národný komitét - SCO­PE (tajomníčka), Slovenská geografická spoločnosť (členka výbo­ru)

Významné ocenenia: Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách, Cena SAV za popularizáciu vedy, Cena ministra životného prostredia SR, Modrá planéta, Cena Aka­démie vzdelávania, Zlatý kosák, Cena Literárneho fondu

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia