Katedra enviromentalistiky a zoológie FAPZ SPU
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Sektor vysokých škôl

Katedra enviromentalistiky a zoológie FAPZ SPU

Katedra sa profiluje ako pracovisko zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia a zoológiu.

V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia sa zaoberá pôdou vodou, ovzduším, ako základnými zložkami životného prostredia, ochranou prírody a krajiny, opatreniami na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability krajiny,  dopadmi ľudskej činnosti,  predovšetkým poľnohospodárstva na životné prostredie a monitoringom životného prostredia.

Pracovníci katedry sa vo vedecko – výskumnej práci orientujú na:

  • hodnotenie kvality vody v rôznych biotopoch chránených mokradí v Slovenskej republike,
  • vplyv rôznych ekosystémov na kvalitu vody vo vodných tokoch,
  • makrozoobentos ako indikátor kvality povrchových vôd,
  • dynamikou dusíka v pôde v súvislosti s tendenciou udržateľného poľnohospodárstva a globálnou zmenou klímy,
  • dynamiku zmien vybraných frakcií síry v pôde,
  • diverzita epigeických skupín s dôrazom na čeľaď Carabidae v poľnohospodárskych a prírodných ekosystémoch,
  •  vplyv potenciálne toxických prvkov na životné prostredie, so zameraním sa na štúdium sedimentačného prostredia vodných tokov a nádrží,
  • funkčná diverzita pestríc (Diptera, Syrphidae) v ekosystémoch poľnohospodárskej krajiny.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia